top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 30.09.2022 - Heads Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

Rydyn ni wedi dod i ddiwedd wythnos arall yn Ysgol Panteg - mae’r gwyliau haf hynny yn edrych fel atgof pell erbyn hyn!


Er mwyn helpu teuluoedd i lywio'r bwletin ychydig yn haws, rydym yn cyflwyno nodwedd fach i'ch helpu i weld yn gyflym beth sy'n berthnasol i chi. Cyn pob teitl, byddwn yn dweud i bwy mae'r neges yn uniongyrchol berthnasol.


PAWB

Cyfarfodydd Cynnydd a Lles Disgyblion

Diolch i bawb sydd wedi cofrestru ar gyfer y cyfarfodydd hyn. Mae mwyafrif y teuluoedd yn ymweld â'r ysgol yn bersonol! Dyma gerddoriaeth i'n clustiau! Rydym mor falch o agor y drysau a chael ymweld.


Dylech fod wedi derbyn cadarnhad o'ch amser cyfarfod erbyn hyn. Os nad ydych wedi derbyn y cadarnhad hwn, cysylltwch â'ch athro trwy ClassDojo heddiw.


Os na lwyddodd teulu i archebu slot, rydym wedi neilltuo un o’n lleoedd gwag i chi. Mae hyn oherwydd ei bod yn hynod bwysig ein bod yn cyfarfod â phawb i wirio ymgartrefu disgyblion a’u cynnydd.


Bydd clybiau ysgol yn rhedeg yr wythnos nesaf ochr yn ochr â'r cyfarfodydd hyn.


BLYNYDDOEDD 1, 2 & 3

Diwrnod Ysbrydoliaeth Thema

Roedd ddoe yn ddiwrnod gwych i’n plant Cam Cynnydd 1 wrth iddynt gael eu diwrnod ysbrydoliaeth. Rydym yn dathlu unigrywiaeth pawb a’n hamrywiaeth. Braf oedd gweld plant yn ddillad dewis ei hun – nid gwisgo i fyny mewn gwisgoedd ffansi – ond dim ond bod yn ‘nhw’.


Cafodd y plant eu swyno gan y sesiynau gyda Thompson STEM a ddaeth â sgerbwd model maint llawn hir i helpu gyda’u gweithgareddau hwyliog!

BLWYDDYN 5

Llangrannog

Mae plant Cwm Bwrwch a Chraig y Felin yn gyffrous iawn am eu taith i Langrannog penwythnos nesaf! Peidiwch ag anghofio mewngofnodi i Civica Pay i dalu'r balans. Os ydych chi'n cael trafferth, siaradwch a ni heddiw!


Bydd y plant yn gadael am tua 9:15yb dydd Gwener. Mae teuluoedd wedi gofyn a fydden nhw'n cael mynd i'r ysgol i chwifio'r plant - yr ateb yw: wrth gwrs! Ond, peidiwch â theimlo dan bwysau i wneud hyn gan y bydd y rhan fwyaf o deuluoedd yn gweithio.


Gweler y cyflwyniad PowerPoint amgaeëdig a roddwyd yr wythnos diwethaf am ragor o wybodaeth.


I ailadrodd un pwynt pwysig: ni chaniateir i blant ddod â phethau gwerthfawr yn enwedig ffonau symudol. Bydd gan staff eu iPads gwaith i dynnu lluniau o'r gweithgareddau. Bydd unrhyw ffonau symudol neu gamerâu yn cael eu storio'n ddiogel a'u rhoi yn ôl i chi ar ôl dychwelyd. Mae hwn yn fater diogelu oherwydd peidio â chaniatáu ffotograffiaeth mewn ystafelloedd. Gyda llaw, nid oes signal symudol yn Llangrannog beth bynnag.


PAWB

Noson Agored a Phlant Newydd

Aeth noson agored galw heibio neithiwr yn dda gyda nifer o deuluoedd yn dod i ymweld a dysgu am ein hysgol. Ond, rydym yn dal i fod angen eich help i hyrwyddo'r ysgol. Mae angen i chi annog ac annog rhieni plant sy'n nesáu at oedran Meithrin neu Dderbyn. Mae ceisiadau ar gyfer Meithrinfa eisoes yn fyw. Ceisiadau ar gyfer y Dderbynfa yn agor ar yr 2il o Dachwedd. Nid yn unig rydym am lenwi ein dosbarthiadau i hybu’r Gymraeg a chael mwy o bobl i ymuno â’n hysgol, ond yn y cyfnod hwn o’r argyfwng costau byw presennol, mae angen llenwi ein Dosbarth Meithrin a Derbyn er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i fod yn ariannol hyfyw dros y blynyddoedd i ddod.


Ar lafar gwlad yw'r ffordd orau o roi gwybod i bobl pa mor anhygoel yw ein hysgol a'n cymuned.


DERBYN I FLWYDDYN 2

Cinio Ysgol Am Ddim Cyffredinol

Mae’n wych gweld bod tua 90% o blant yn manteisio ar y cynnig o brydau ysgol am ddim. O'r rhai nad ydynt, fe'ch anogaf i dderbyn y cynnig hwn.


Bob dydd mae yna lu o opsiynau bwyd. Opsiynau poeth, opsiynau tatws trwy'u crwyn, opsiynau salad a opsiynau baguette bach. Mae'r rhan fwyaf o deuluoedd yn anfon bocsys cinio gydag eitemau yr ydym eisoes yn eu cynnig am ddim!


Os ydych chi eisiau dysgu mwy, cysylltwch â ni.


PAWB

Dyddiadau Cyngerdd Nadolig

Rydym wedi trefnu dyddiadau ein cyngherddau Nadolig ar gyfer eleni - ac mae gennym newyddion cyffrous! Rydym yn rhoi gwybod i chi am ddyddiadau ymlaen llaw er mwyn i'r rhai sy'n gorfod archebu amser i ffwrdd o'r gwaith allu gwneud hynny.


Bydd ein plant Cam Cynnydd 3 (Blwyddyn 4, 5 a 6) yn cynnal eu Strafagansa Nadolig ar Ddydd Gwener, Rhagfyr 2il, yn Theatr y Congress yng Nghwmbrân. Bydd sioe hwyr yn y bore a phrynhawn.


Bydd ein plant Cam Cynnydd 2 (Blynyddoedd 1, 2 a 3) yn cynnal Gwasanaeth Carolau’r Geni a’r Nadolig yn Eglwys y Bedyddwyr Griffithstown ar ddydd Iau, 8fed o Ragfyr. Eto, bydd sioe fore a phrynhawn.


Bydd ein plant Cam Cynnydd 1 (Derbyn a Meithrin) yn cynnal eu sioe Nadolig yn yr ysgol ar ddydd Iau, 15fed o Ragfyr. Bydd plant meithrin y bore yn perfformio yn sioe'r bore a bydd meithrinfa'r prynhawn yn perfformio yn y prynhawn.


Bydd tocynnau ar gyfer pob sioe ar gael o flaen llaw - manylion i ddilyn ym mis Tachwedd. Byddan nhw'n gyfyngedig ac yna'n cael eu rhyddhau ar sail y cyntaf i'r felin.

 

Dear Families,


We’ve come to the end of another week at Ysgol Panteg - those summer holidays seem like a distant memory by now!


In order to help families navigate the bulletin a little easier, we are introducing a little feature to help you see quickly what is relevant for you. Before each title, we will say for whom the message is directly relevant.


EVERYONE

Pupil Progress and Wellbeing Meetings

Thank you to all who have signed up for these meetings. The majority of families are visiting the school in person! This is music to our ears! We are so glad to throw open the doors and have you visit.


You should by now have received confirmation of your booking time. If you haven’t received this confirmation, please get in to contact with your teacher via ClassDojo today.


If a family didn’t get round to booking a slot, we’ve allocated one of our spaces to you. This is because it is incredibly important that we meet with everyone to check in on pupils’ settling in and their progress.


School clubs will be running next week alongside these meetings.


YEARS 1, 2 & 3

Theme Inspiration Day

Yesterday was a great day for our Progress Step 1 children as they had their inspiration day. We are celebrating everyone’s uniqueness and our diversity. So, it was great to see them in their own choice of clothes - not dressing up in fancy outfits - but just being ‘them’.


The children were enthralled by the sessions with Thompson STEM who brought a long a full sized model skeleton to help with their fun activities!


YEAR 5

Llangrannog

Children from Cwm Bwrwch and Craig y Felin are very excited about their upcoming trip to Llangrannog next weekend! Please don’t forget to log into Civica Pay to pay the balance. If you are having trouble, speak to us today!


The children will be leaving at around 9:15am on Friday. Families have asked will they be allowed to attend the school to wave the children off - the answer is: of course! But, please don’t feel pressured into doing this since most families will be working.


Please see the attached PowerPoint presentation given last week for more information.


To reiterate one important point: children are not allowed to bring valuables especially mobile phones. Staff will have their work iPads to take photographs of the activities. Any mobile phones or cameras will be stored safely and given back to you upon return. This is a safeguarding matter due to not allowing photography in rooms. Incidentally, there is no mobile signal at Llangrannog anyway.


EVERYONE

Open Evening and New Entry Children

Last night’s drop-in open evening went well with a number of families coming to visit and learn about our school. But, we still need your help to promote the school. We need you to prompt and nudge parents of children who are coming up to Nursery or Reception age. Applications for Nursery are already live. Applications for Reception open on the 2nd of November. Not only do we want to fill our classes to promote the Welsh language and have more people join our school, but in this period of the current cost of living crisis, we need to fill our Nursery and Reception to ensure we remain financially viable over the coming years.


Your word of mouth is the best way of letting people know about how amazing our school and community is.


RECEPTION TO YEAR 2

Universal Free School Meals

It is great to see that around 90% of children are taking up the offer of free school meals. Of those who are not, I urge you to take up this offer.


Everyday there is a plethora of options of food. Hot options, jacket potato options, salad options, mini baguette options, and wrap options. Most families are sending in lunch boxes with items that we already offer free!


If you want to learn more, please contact us.


EVERYONE

Christmas Concert Dates

We have organised our Christmas concert dates for this year - and have exciting news! We are letting you know dates in advance so those who have to book time off work can do so.


Our Progress Step 3 children (Year 4, 5 and 6) will be holding their Christmas Extravaganza on Friday, 2nd of December, at the Congress Theatre in Cwmbran. There will be late morning and an afternoon show.


Our Progress Step 2 children (Years 1, 2 and 3) will be holding a Nativity and Christmas Carol Service at Griffithstown Baptist Church on Thursday, 8th of December. Again, there will a morning and afternoon show.


Our Progress Step 1 children (Reception and Nursery) will be holding their Christmas show at the school on Thursday, 15th of December. The morning nursery children will perform in the morning show and the afternoon nursery will perform in the afternoon.


Tickets for all shows will be available in advance - details to follow in November. They will be limited and then spares released on a first come, first served basis.

74 views0 comments

Comments


bottom of page