top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 27.09.2022 - Heads Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

Bore da pawb!

Dathlu Gyda'n Gilydd

Bu Celyn o’n dosbarth Blwyddyn 5 yn cymryd rhan mewn ras hwyl dash superhero 5k ar gyfer elusen plant Arch Noa. Cododd swm rhyfeddol o £338 i’r elusen a gefnogodd ei deulu ac yn arbennig ei chwaer Mali yn ystod ei chyfnod yn yr ysbyty ar ôl iddi gael ei geni. Dangosodd Celyn gymaint o ymdrech wrth wneud y rhediad hwn cwblhaodd y rhediad fel pencampwr ac mewn llai nag awr.

Os oes gennych chi newyddion da neu rywbeth i rannu gyda'n teulu ysgol, gadewch i mi wybod!

Presenoldeb

Fel y gwyddoch cyn yr haf, mae gennym bellach Miss Catherine Duke sy'n gweithio yn y boreau yn ein swyddfa fel ein swyddog presenoldeb. Cofiwch gysylltu â ni trwy e-bost neu dros y ffôn cyn gynted ag y gallwch os nad yw eich plentyn yn mynd i fod i mewn.

Ar ôl cwpl o flynyddoedd ansefydlog oherwydd Covid-19, rydym fel ysgol yn benderfynol o wella ein lefelau presenoldeb yn sylweddol. Mae plant yn colli cymaint pan nad ydynt yn yr ysgol - ac rydym yn gweithio mor galed i gyflymu cynnydd plant ar ôl addysg stop-cychwyn ysbeidiol ers 2020. Rydym wedi buddsoddi mewn athrawon ychwanegol a chynorthwywyr addysgu ychwanegol i wneud yn siŵr ein bod yn blaenoriaethu addysg ein plant lles a’u haddysg.

Rydym yn deall pan fydd plant yn wirioneddol sâl bod angen iddynt fod gartref yn gwella. Gofynnwn os yw hyn yn digwydd i'ch plentyn, i chi gadw mewn cysylltiad â ni fel ein bod yn gwybod sut mae'ch plentyn yn dod ymlaen.

Er enghraifft, gall diwrnod a gollwyd yma ac acw gael effaith fawr. Gweler y tabl isod i ddeall sut mae presenoldeb gwael yn effeithio ar addysg.

Noson Agored Galw Heibio

Dim ond dau ddiwrnod i ffwrdd yw ein noson agored galw heibio! Rydym yn gyffrous iawn i gwrdd â rhieni newydd a darpar rieni o 4.00pm tan 7.30pm ddydd Iau. Diolch i bawb sydd wedi dosbarthu taflenni ar eu stryd, wedi ymweld yn arbennig ag ardaloedd i ddosbarthu taflenni ac wedi rhannu ein post Facebook.

Rydyn ni wedi dosbarthu dros 3,500 o bamffledi!

Peidiwch ag anghofio parhau i rannu a dweud wrth bobl y gallant wneud cais yn barod am ein lleoedd Meithrin a bod lleoedd Derbyn ar gael yn gynnar ym mis Tachwedd.

Cyfarfodydd Cynnydd a Lles Disgyblion

Cofiwch fod gennym ein cyfarfodydd cynnydd a lles disgyblion yr wythnos nesaf. Diolch i bawb sydd wedi arwyddo i fyny yn barod. Rydym yn disgwyl y bydd pob teulu yn mynychu'r cyfarfodydd hyn (naill ai'n bersonol neu'n rhithiol).

Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, llenwch y ddolen isod i rannu faint o'r gloch ydych chi ar gael. Bydd staff yr ysgol wedyn mewn cysylltiad er mwyn cadarnhau amser mwy pendant. Mae'r ddolen yn cau ar ddiwedd y dydd yfory (dydd Mercher).

Ar y ddolen hon gofynnir i chi a ydych yn dymuno cael cyfarfodydd personol (ein dewis cyntaf), dros y ffôn neu gyfarfodydd Timau Microsoft. Rydym yn hapus i wneud unrhyw un o'r rhain. Os byddwch yn penderfynu mynd am alwad ffôn neu fideo, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi'r rhif yr hoffech i ni ei ffonio neu'r e-bost yr hoffech i ni drefnu cyfarfod Timau Microsoft ag ef.

Blwyddyn 5 & 6 Ymweliad Staff Gwynllyw ag Ysgol Panteg

Rydym wedi trefnu ymweliad i staff Ysgol Gymraeg Gwynllyw i ymweld â’n disgyblion Blwyddyn 6 ar ddydd Llun, 17eg o Hydref. Yn ogystal, rydym wedi eu gwahodd i aros i gwrdd â rhieni o Flwyddyn 5 a 6 yn neuadd yr ysgol am 4:30-5:30. Bydd hyn yn eich galluogi i weld beth sydd gan yr ysgol i'w gynnig ac i ofyn unrhyw gwestiynau y dymunwch eu gofyn.

Blwyddyn 6 Noson Agored St Alban

Ar y 6ed o Hydref, mae Ysgol Uwchradd Gatholig St. Alban, ym Mhont-y-pŵl, yn cynnal noson agored i rieni Blwyddyn 6. Gan nad hon yw’r ysgol uwchradd rydyn ni’n bwydo fel arfer, maen nhw wedi gwahodd rhieni o’n hysgol ni am 5:30pm.

Gellir ateb unrhyw gwestiynau trwy gysylltu â Claire Williams ar 01495 765800.

Blwyddyn 5 Llangrannog

I’r rhai sy’n mynd i Langrannog ddiwedd wythnos nesaf (7fed-9fed o Hydref). Cofiwch fewngofnodi i Civica Pay i dalu am y daith. Yn bwrpasol, rydym wedi gwneud y dyddiad talu ar ôl diwedd y mis oherwydd ein bod yn ymwybodol y bydd diwrnod cyflog llawer o deuluoedd yn ddydd Gwener. Fodd bynnag, wrth wneud hynny, nid yw hyn yn rhoi llawer o amser i ni gysylltu â theuluoedd nad ydynt wedi talu. Felly, rydym yn gofyn yn garedig ichi wneud y taliad hwnnw cyn gynted â phosibl. Os ydych yn cael trafferth talu am reswm technegol neu unrhyw reswm arall - peidiwch ag aros tan y penwythnos i gysylltu - siaradwch â ni heddiw.

Blwyddyn 1-3 Dathlu Diwrnod Unigrywiaeth

Fel y mae rhieni ein Cam Cynnydd 2 yn ymwybodol gan neges ClassDojo, ddydd Iau, byddwn yn dathlu ein diwrnod ysbrydoliaeth thema. Gan mai bod yn unigryw ac arbennig yw thema'r tymor hwn, rydym yn annog Blynyddoedd 1-3 i ddod wedi gwisgo mewn dillad eu hunan ddydd Iau yma. Rydym yn gyffrous iawn am y diwrnod hwn a'r ymwelwyr arbennig sydd gennym yn dod i mewn! Mae gennym ni lawer o weithgareddau hwyliog ar ffurf gwyddoniaeth wedi'u cynllunio gyda Thompson STEM!

Bywgraffiad y Llywodraethwr

Y flwyddyn academaidd ddiwethaf, fe wnaethom rannu ychydig am bob un o’n llywodraethwyr er mwyn i chi ddechrau dod i’w hadnabod. Heddiw, rhannaf rywfaint o wybodaeth am un o’n llywodraethwyr newydd, Nathan Warren, yn cynrychioli’r cyngor cymuned ar ein corff llywodraethu.

Cefais fy ethol yn Gynghorydd Cymuned Dwyrain Sebastopol ym mis Mai eleni, ochr yn ochr â Ben Rapier (Gorllewin Sebastopol), Anne Gunter (Dwyrain Griffithstown) ac Elizabeth Hunt (Gorllewin Griffithstown) gyda’n gilydd rydym yn cynrychioli Ward Panteg ar Gyngor Cymuned Pont-y-pŵl. Mae fy ngwreiddiau yma, cefais fy ngeni yn Ysbyty'r Sir (Panteg) ac es i ysgol yn Ysgol Kemys Fawr, Ysgol Gynradd Griffithstown, West Mon a St. Albans. Symudais i ffwrdd o'r ardal i fynd i'r brifysgol ac wedi hynny bues i'n byw ac yn gweithio yn Ne Orllewin Lloegr ond rwyf wastad wedi ystyried Sebastopol a Phont-y-pŵl fel cartref. Ar ôl treulio degawd ym maes Prynu, yn 2019 cychwynnais ar newid gyrfa ac ar hyn o bryd yn astudio ar gyfer gradd mewn Gwyddor yr Amgylchedd, roedd y newid hwn mewn gyrfa yn cyd-daro â dychwelyd i Sebastopol. Ar ôl cael fy ethol yn Gynghorydd Cymuned ym mis Mai, gwirfoddolais ar gyfer swydd wag Awdurdod Llai ar Fwrdd Llywodraethwyr Ysgol Panteg. Roedd hyn ychydig yn frawychus gan fy mod yn ddysgwr Cymraeg - ymhell o fod yn rhugl ond rwyf wedi cael croeso mawr. Cefais blentyndod pleserus yn tyfu i fyny yma yn Sebastopol ac roedd yr ysgol yn rhan fawr o hynny. Rwy’n gobeithio cyfrannu at y gwaith gwych sydd eisoes yn cael ei wneud gan yr ysgol i roi profiad tebyg i ddisgyblion Ysgol Panteg: addysg o safon uchel mewn amgylchedd cefnogol sy’n eu hannog i gael hwyl ac i dyfu.

Mwynhewch weddill yr wythnos!

 

Good morning everyone!

Celebrating Together

Celyn from our Year 5 class took part in a 5k superhero dash fun run for Noah's ark children's charity. He raised an astonishing £338 for the charity that supported his family and particularly his sister Mali during her time in hospital after her being born. Celyn showed such great effort doing this run he completed the run like a champion and in under an hour.

If you have good news or something to share with our school family, let me know!

Attendance

As you know from before the summer, we now have Miss Catherine Duke who works mornings in our office as our attendance officer. Please remember to contact us via email or via phone as soon as you can if your child isn’t going to be in.

After a rocky couple of years due to Covid-19, as a school we are determined to drastically improve our levels of attendance. Children miss out so much when they are not in school - and we are working so hard to accelerate children’s progress after intermittent stop-start education since 2020. We have invested in extra teachers and extra teaching assistants to make sure that we are prioritising our children’s wellbeing and their education.

We understand that when children are truly ill they need to be at home recovering. We ask that if this happens for your child, that you keep in contact with us so that we know how your child is doing.

As an illustration, a day missed here and there can have a big impact. See the table below to understand the how attendance really impacts.

Open Evening Drop-In

Our drop-in open evening is only two days away! We are very excited to be meeting new and prospective parents from 4.00pm to 7.30pm on Thursday. Thank you to all who have given out leaflets on their street, made special visits to areas to leaflet drop and have shared our Facebook post.

We’ve given out over 3,500 leaflets!

Don’t forget to keep sharing and tell people that they can apply already for our Nursery places and Reception places become available early November.

Pupil Progress and Wellbeing Meetings

Remember that we have our pupil progress and wellbeing meetings due next week. Thank you to all who have signed up. It is our expectation that all families will attend these meetings (either in-person or virtually).

If you haven’t done so already, please fill out the link below to share what times you are available. School staff will then be in contact in order to confirm a more definite time. The link closes at the end of the day tomorrow (Wednesday).

On this link you will be asked if you wish to have in-person meetings (our first choice), telephone or Microsoft Teams meetings. We are happy to do any of these. If you do decide to go for a telephone or video call, please ensure that you give the number you wish us to call or email you wish us to set up the Microsoft Teams meeting with.

Year 5 & 6 Gwynllyw Staff Visit to Ysgol Panteg

We have arranged a visit for Ysgol Gymraeg Gwynllyw’s staff to visit our Year 6 pupils on Monday, 17th of October. In addition, we have invited them to stay to meet with parents from Year 5 and 6 in the school hall at 4:30-5:30. This will allow you to see what the school has to offer and to ask any questions you wish to ask.

Year 6 St Alban’s Open Evening

On the 6th of October, St. Alban’s Roman Catholic High School, in Pontypool, have an open evening for Year 6 parents. Since this isn’t our feeder high school, they have invited parents from our school at 5:30pm.

Any questions can be answered by contacting Claire Williams on 01495 765800.

Year 5 Llangrannog

For those who are going to Llangrannog at the end of next week (7th-9th of October). Please remember to log on to Civica Pay to make the payment for the trip. Purposely, we have made the payment date after the end of the month because we are aware that many families’ payday will be Friday. However, in doing so, this doesn’t give us a lot of time to make contact with families who haven’t paid. So, we are kindly asking you to make that payment as soon as possible. If you are having difficulty paying for a technical reason or any other reason - don’t wait until the weekend to get in contact - speak to us today.

Year 1-3 Celebrating Uniqueness Day

As parents of our Progress Step 2 are aware from ClassDojo, on Thursday, we will be celebrating our theme inspiration day. Since their theme this term is all about being unique and special, we are encouraging Years 1-3 to come dressed in non-uniform clothes this Thursday. We are very excited for this day and the special visitors we have coming in! We have lots of fun science style activities planned with Thompson STEM!

Governor Biography

Last academic year, we shared a little about each of our governors so that you started to get to know them. Today, I share some information about one of our new governors, Nathan Warren, representing the community council on our governing body.

I was elected as the Community Councillor for Sebastopol East in May of this year, alongside Ben Rapier (Sebastopol West), Anne Gunter (Griffithstown East) & Elizabeth Hunt (Griffithstown West) together we represent the Panteg Ward on Pontypool Community Council. My roots are here, I was born in County Hospital (Panteg) and went to school at Kemys Fawr Infants, Griffithstown Primary, West Mon and St. Albans. I moved away from the area to attend university and subsequently lived and worked in the South West of England but have always considered Sebastopol and Pontypool as home. Having spent a decade in Purchasing, in 2019 I embarked on a career change and I'm currently studying for a degree in Environmental Science, this change in career coincided with my return to Sebastopol. After being elected as a Community Councillor in May, I volunteered for the Minor Authority vacancy on the Ysgol Panteg Board of Governors. This was a little daunting as I'm a Welsh learner - a long way from being fluent but I've been made to feel very welcome. I had an enjoyable childhood growing up here in Sebastopol and school was a large part of that. I hope to contribute to the great work already being done by the school to provide pupils at Ysgol Panteg with a similar experience: a high standard of education in a supportive environment that encourages them to have fun and to grow.

Enjoy the rest of the week!

59 views0 comments

Comentarios


bottom of page