top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 13.09.2022 - Heads Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Prynhawn da pawb,


Trefniadau ar gyfer Angladd y Frenhines

Dydd Llun nesaf (19eg o Fedi), oherwydd Angladd y Frenhines, mae’r Llywodraeth wedi datgan Gŵyl Banc i gyd-fynd â’r cyfnod o alaru cenedlaethol. Mae hyn yn golygu y bydd Ysgol Panteg, ynghyd â holl ysgolion eraill Torfaen, ar gau i bawb ar y diwrnod hwnnw. Bydd yr ysgol ar agor i ddisgyblion eto ar ddydd Mawrth (20fed o Fedi).


I’r teuluoedd hynny sydd wedi dweud wrthyf eu bod yn teithio i Lundain i dalu teyrnged, gobeithio y cewch daith ddiogel. Os ydych yn bwriadu mynychu yn Llundain neu'n hoffi'r strydoedd ar gyfer y gwasanaeth yn Llandaf, rhowch wybod i mi.


Diwrnodau Hyfforddiant Staff i ddod

Dim ond nodyn cyflym yw hwn o ddyddiadau ein diwrnodau hyfforddi sydd i ddod dros y flwyddyn academaidd.

-Dydd Llun, Tachwedd 7fed

-Dydd Llun, Ionawr 9fed

-Dydd Mawrth, Ionawr 10fed

-Dydd Llun, Ebrill 17eg

Mae gennym hefyd un diwrnod hyfforddi arall sydd heb ei neilltuo ar hyn o bryd. Cyn gynted ag y bydd y dyddiad hwnnw gennym, byddaf yn rhoi gwybod ichi.


Senedd y Disgyblion

Ddydd Llun nesaf, roeddem i fod i ethol ein cynrychiolwyr disgyblion ar gyfer ein paneli llais y disgybl amrywiol. Oherwydd y diwrnod cenedlaethol o alaru ac angladd y Frenhines, bydd hwn nawr yn cael ei gynnal ar y dydd Mawrth.


Plant: peidiwch ag anghofio llenwi eich ceisiadau fel bod eich holl gyd-ddisgyblion yn gallu gweld pam rydych chi eisiau’r rôl a beth rydych chi’n teimlo sy’n bwysig i’w wella!


Clybiau ar ôl Ysgol

Mae'r clybiau ar ôl ysgol yn llenwi'n gyflym iawn. Cofrestrwch heddiw oherwydd mae cofrestru ar sail y cyntaf i'r felin. Mae lleoedd yn gyfyngedig, fodd bynnag, byddwn yn cadw rhestr aros ar gyfer unrhyw un nad yw'n cael y clybiau y maent wedi gofyn amdanynt. Ar gyfer clybiau a redir gan yr ysgol, bydd y ffurflen ar agor tan ddydd Mercher 14ydd o Fai am 12pm (yfory!).


Roedd clybiau fod i ddechrau dydd Llun nesaf (19eg), ond bydd y rhain nawr yn ailddechrau dydd Mawrth (20fed) pan fyddwn yn ôl yn yr ysgol.


Cinio Ysgol

Gyda chyflwyno prydau ysgol am ddim i bob plentyn o’r Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 2, rydym mor falch bod cymaint yn manteisio ar y cynnig. Gan weithio gyda staff y gegin, rydyn ni wir wedi trawsnewid y ffordd rydyn ni’n danfon bwyd i’n plant trwy brynu troli plât poeth symudol Bain Marie fel y gallwn leihau’r amser aros i blant. Mae hyn yn gweithio'n dda iawn - sy'n golygu ein bod yn darparu bwyd i blant o fewn ffracsiwn o'r amser y gwnaethom y llynedd.


Os yw eich plentyn yn y Dosbarth Derbyn, Blwyddyn 1 neu Flwyddyn 2, ac nad ydych yn manteisio ar y cynnig o brydau ysgol am ddim, fe’ch anogaf i ailystyried. Mae ein cegin yn wych am addasu prydau bwyd ar gyfer y rhai sydd ag anghenion dietegol ac mae bob amser yn darparu amrywiaeth dda o opsiynau. Bob dydd mae opsiwn poeth, opsiwn salad ac opsiwn tatws. Ar hyn o bryd mae gennym tua 30 o deuluoedd nad ydynt yn manteisio ar y cynnig.

Bydd unrhyw un sydd wedi mynd heibio ein neuadd wedi sylwi bod rhywfaint o waith adeiladu yn digwydd o hyd. Yn ystod y gwyliau, roedd angen rhywfaint o waith pwysig i'r nenfwd a'r drysau pared. Roedd hon i fod i fod yn swydd wythnos o hyd - oherwydd rhai problemau, mae hon yn dal i gael ei chwblhau. Felly, mae diolch arbennig yn mynd i'n disgyblion Blwyddyn 3 a disgyblion Blwyddyn 6 sy'n bwyta eu cinio yn eu dosbarthiadau ar hyn o bryd.


Teithiau Cam Cynnydd 3

-Ar gyfer plant ym Mlynyddoedd 4 a 6, peidiwch ag anghofio mewngofnodi i Civica Pay er mwyn talu am daith y plant i’r Amgueddfa Eifftaidd. Mae angen taliad o £12 (sy’n cynnwys mynediad i’r safle a chostau trafnidiaeth) erbyn 16/09/2022 er mwyn sicrhau lle ar y daith. Sylwer: ni allwn gymryd mwy o enwau ar ôl y diwrnod hwn oherwydd mae angen rhoi rhifau pendant i'r amgueddfa.

-Ar gyfer plant Blwyddyn 5, peidiwch ag anghofio mewngofnodi i dalu blaendal Llangrannog. Trwy Civica Pay, rydym angen blaendal o £20 na ellir ei ad-dalu erbyn 16/09/2022. Sylwer: ni allwn gymryd lleoedd ar ôl y dyddiad hwn oherwydd bod yn rhaid i ni roi niferoedd pendant i'r ganolfan.

Os ydych yn cael trafferth talu, a fyddech cystal â chael gafael ar naill ai Mrs. Tudball neu fi i weld sut y gallwn helpu gyda thechnoleg neu lunio cynllun talu. Os gwelwch yn dda dewch atom ni, rydyn ni eisiau helpu lle gallwn ni.


Ein Blaenoriaethau Datblygu Ysgol

Hyd yn hyn, rwyf wedi rhannu dwy o bob pum blaenoriaeth ddatblygu gyda chi yn fwy manwl. Heddiw, rwy’n rhannu ein trydedd flaenoriaeth.


Gwella Safonau Ysgrifennu ar draws yr Ysgol gan ffocysu ar ddarparu cyfleoedd ysgogiadaol, datblygu cywirdeb gramadegol, a darparu adborth o ansawdd i symud y dysgu ymlaen.


Pam fod hyn yn flaenoriaeth?

Fel ysgol, rydym yn anelu at ragoriaeth. Rydym yn cydnabod ein bod ni wedi bod ar daith eleni at wireddu’r freuddwyd hon ond bod camau allweddol sydd nawr angen cymryd er mwyn cyrraedd ein gweledigaeth. Mae gwella safonau ysgrifennu ar draws yr ysgol yn ymgorffori ein gwerthoedd a’r pedwar diben o greu dysgwyr uchelgeisiol a dysgwyr gydol oes. Rydym ni, fel ysgol, yn sicrhau bod ein cynllunio effeithiol yn sbarduno ysgrifennu ac yn datblygu dysgwyr angerddol. Wrth ddarparu cyfleoedd ysgogiadol i bob plentyn i ddatblygu eu sgiliau ysgrifennu yn drawgwricwlaidd, fe fyddwn yn sicrhau bod llenyddiaeth yn tanio’r dychymyg ac yn ysbrydoli creadigrwydd bob plentyn. Wrth anelu am ragoriaeth, fe fyddwn yn sicrhau datblygu cywirdeb gramadegol a darparu adborth o ansawdd a fydd yn symud y dysgu ymlaen. Rydym fel ysgol yn deall pwysigrwydd mynegi ein hunian trwy ieithoedd ac wrth godi safonau ysgrifenedig ein dysgwyr byddwn yn sicrhau dysgwyr hyderus sy’n deall bod ieithwedd yn allweddol i ddeall y byd o’n cwmpas.


Ystafell Synhwyraidd

Rydym mor falch o gyhoeddi bod gennym bellach ein hystafell synhwyraidd ein hunain ar waith. Mae llawer o lles plant wedi cael ei effeithio dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac mae ymchwil yn dangos y gall mynediad i chwarae synhwyraidd ac amser tawel synhwyraidd eu cefnogi. Yn ogystal, mae llawer o blant ag anghenion dysgu ychwanegol yn elwa ar ddysgu synhwyraidd. Mae’r ychwanegiad newydd hwn, sy’n agored i bawb, yn ychwanegu at ein darpariaeth newydd i gefnogi plant ac yn golygu bod gennym bellach ddwy ystafell wedi’u neilltuo ar gyfer lles yn unig ar draws yr ysgol.

 

Good afternoon everyone,


Arrangements for the Queen’s Funeral

Next Monday (19th of September), due to the Queen’s Funeral, the Government has declared a Bank Holiday to coincide with the period of national mourning. This means that Ysgol Panteg, along with all the other schools in Torfaen, will be closed to all on that day. The school will be open for pupils again on Tuesday (20th of September).


For those families who have told me that they are travelling to London to pay their respects, I hope that you have a safe trip. If you are planning to attend in London or the streets of Cardiff for the service at Llandaff, please do let me know.


Upcoming Staff Training Days

This is just a quick reminder that of the dates of our training days coming up over the academic year.

-Monday, 7th November

-Monday, 9th January

-Tuesday, 10th January

-Monday, 17th of April

We also have one other training day which has not been allocated at present. As soon as we have that date, I will let you know.


Pupil Parliament

Next Monday, we were due to elect our pupil representatives for our various pupil voice panels. Due to the national day of mourning and the Queen’s funeral, this will now be held on the Tuesday.


Children: don’t forget to fill in your applications so that all your classmates can see why you want the role and what you feel it is important to improve.


After-School Clubs

The after school clubs are filling very quickly. Please register today because registration is on a first come, first served basis. Places are limited, however, we will keep a waiting list for anyone who does not get the clubs they have requested. For school-run clubs, we will have the form open until Wednesday 14th of May at 12pm (tomorrow!).


Clubs were due to start next Monday (19th), but these will now restart on Tuesday (20th) when we are back in school.


School Lunches

With roll out of free school meals for all children from Reception to Year 2, we are so glad that so many are taking up the offer. Working with the kitchen staff, we’ve really transformed the way we deliver food to our children by purchasing a mobile hot plate Bain Marie trolley so that we can minimise the waiting time for children. This is working really well - meaning that we are providing children with their food in a fraction of the time that we did last year.


If your child is in Reception, Year 1 or Year 2, and you are not taking up the offer of free school meals, I urge you to reconsider. Our kitchen is fantastic at adapting meals for those who have dietary requirements and always provides a good variety of options. Every day there is a hot option, a wrap option, a salad option and a jacket potato option. At present we have approximately 30 families not taking up the offer. All that you need do to take up the offer is not send in packed lunch - we’ll take it from there!


Anyone who has passed our hall will have noticed that there is still some building work happening. During the holidays, some important work to the ceiling and partition doors was required. This was meant to be a week long job - due to some issues, this is still being completed. So, a special thank you goes to our Year 3 pupils and Year 6 pupils who are eating their lunches in their classes at this time.


Progress Step 3 Trips

-For children in Years 4 and 6, please don’t forget to log on to Civica Pay in order to pay for the children’s trip to the Egyptian Museum. We need the payment of £12 (which includes access to the site and transport costs) by 16/09/2022 in order to secure a place on the trip. Please note: we cannot take more names after this day because the museum needs to be given definite numbers.

-For Year 5 children, please don’t forget to log on to pay the deposit for Llangrannog. Via Civica Pay, we require a £20 non-refundable deposit by 16/09/2022. Please note: we are unable to take places after this date due to having to give definite numbers to the centre. If we do not receive adequate numbers, the trip may have to be cancelled.

If you are having trouble paying, please get hold of either Mrs. Tudball or myself to see how we can help with technology or putting a payment plan together. Please do come to us, we want to help where we can. We would also like to know if your child will definitely not be going on the trip for whatever reason.


Our School Development Priorities

So far, I’ve shared two out of five development priorities with you in more detail. Today, I share our third priority.


Improve Standards of Writing across the School by focusing on providing stimulating opportunities, developing grammatical correctness, and providing quality feedback to pupils to move the learning forward.


Why is this a priority?

As a school, we aim for excellence. We recognise that we have been on a journey this year to make this more of a reality but that there are key steps that now need to be taken in order to reach our vision. Improving writing standards across the school incorporates our values and the four purposes of creating ambitious learners and lifelong learners. We, as a school, ensure that our effective planning stimulates writing and develops fired-up learners. By providing stimulating opportunities for all children to develop their writing skills across the curriculum, we will ensure that literature fires the imagination and inspires the creativity of all children. In aiming for excellence, we will ensure the development of grammatical accuracy and provide quality feedback that will move learning forward. As a school we understand the importance of expressing ourselves through languages and by raising the written standards of our learners we will ensure confident learners who understand that language is key to understanding the world around us.


Sensory Room

We are so proud to announce that we now have our own sensory room up and running. Lots of children’s wellbeing has been affected over the last few years and research shows that access to sensory play and sensory quiet time can support them. In addition, lots of children with additional needs benefit from sensory learning. This new addition, open to all, adds to our new provision to support children and means that we now have two rooms dedicated solely to wellbeing across the school.


96 views0 comments

Comments


bottom of page