top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 12.07.2022 - Heads Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,


Ffotograffau Dosbarth

Rydym bellach wedi derbyn y ddolen i chi brynu llun dosbarth eich plentyn! (Gwelir yr ebost)

Oherwydd bod y cyswllt hwn, gan y ffotograffydd wedi dod mor hwyr yn y dydd, rydym yn awgrymu’n gryf eich bod yn dewis yr opsiwn ‘dosbarthu i’r cartref’ yn hytrach na ‘dosbarthu i’r ysgol’. Ni fydd yr eitemau yn cyrraedd yr ysgol cyn diwedd y tymor ac nid ydym am i chi aros tan fis Medi pan fydd y danfoniadau yn ailddechrau.


Datblygiad ein Hysgol

Fel y gwyddoch mae ein hysgol bob amser yn edrych i wella. Eleni, rydym wedi cymryd camau breision i gyrraedd ein targedau datblygu ysgol – yn wir, rydym wedi cyrraedd pob un o’n targedau er gwaethaf heriau parhaus Covid-19 a brofwyd gennym yn Nhymor y Gwanwyn. Fodd bynnag, rydym bellach eisoes yn ddwfn yn y gwaith o gynllunio blaenoriaethau’r flwyddyn nesaf. Heddiw, hoffwn rannu'r rhain gyda chi. Yn y flwyddyn newydd, byddwn yn trafod yn fanylach gyda chi.


Blaenoriaeth 1:

Datblygu Sgiliau Meddwl Critigol Plant trwy fewnoli Athroniaeth i Blant ar draws yr ysgol, mireinio ansawdd trafod, a datblygu sgiliau metawybyddol sy’n addas o ran cam nid oedran.


Blaenoriaeth 2:

Gwella Safonau Ysgrifennu ar draws yr Ysgol gan ffocysu ar ddarparu cyfleoedd ysgogiadaol, datblygu cywirdeb gramadegol, a darparu adborth o ansawdd i symud y dysgu ymlaen.


Blaenoriaeth 3:

Cryfhau Gweithdrefnau Asesu drwy fewnoli system dracio gydweithredol newydd sy’n llywio cymorth a darpariaeth briodol, drwy ymgorffori cymorth ymyrraeth dysgu ychwanegol ymhellach, a thrwy gyflymu’r dysgu ar ôl y pandemig.


Blaenoriaeth 4:

Ehangu Ymhellach Cwricwlwm ein Hysgol trwy wella addysgu a chyfleoedd dysgu yn ymwneud â'r Celfyddydau Mynegiannol a sgiliau bywyd annibynnol.


Blaenoriaeth 5:

Gwella Llais y Disgybl yn Ysgol Panteg trwy gryfhau lles disgyblion, sefydlu Senedd Disgyblion, a chanolbwyntio ar Hawliau’r Plentyn UNICEF.


Newyddion Da Isaac

Rydym mor falch o Isaac, o’n dosbarth Meithrin, a redodd ras 2.5km Mic Morris ar y penwythnos. Dyfarnwyd medal gyntaf iddo! Llongyfarchiadau!


Nodyn Atgoffa Cyflym am Daith Yfory

Yfory, bydd Cam Cynnydd 2 (Blynyddoedd 1,2 a 3) yn mynd ar daith olaf y flwyddyn. Unwaith eto, mae i fod yn gynnes iawn, felly gwisgwch eich plant yn briodol a gwisgo eli haul. Peidiwch ag anghofio eich pecyn bwyd a dŵr!


Cymorth Cyntaf

Heddiw, mae ein plant Blwyddyn 6 wedi bod yn cael cwrs Cymorth Cyntaf. Gall y sgiliau hyn achub bywyd! Diolch i Rhiannon Barry am ddod i ddarparu'r sesiynau hyn i'n plant!


Nodyn i’ch atgoffa am Wasanaeth Gadael Blwyddyn 6

I deuluoedd Blwyddyn 6, edrychwn ymlaen at eich croesawu ddydd Llun nesaf er mwyn dathlu taith ein plant yn Ysgol Panteg. Bydd y gwasanaeth yn dechrau am 2.00pm yn brydlon. Bydd y drysau'n agor am 1.40pm.


Nifty Thrifty

Peidiwch ag anghofio bod Digwyddiad Gwisg Ysgol Nifty Thrifty yn cael ei gynnal yn Theatr y Congress ar y 15fed o Orffennaf. Bydd hwn yn gyfle i gael gwisg ail law o ansawdd da ar gyfer eich plentyn. Arbedwch arian ac arbedwch y blaned ar yr un pryd!

 

Class Photographs

We have now received the link for you to purchase your child’s class photograph! (Please see the school email or contact the office.)

Due to the fact that this link, from the photographer has come so late in the day, we strongly suggest that you choose the ‘deliver to home option’ rather than ‘deliver to school’. The items will not arrive to school before the end of the term and we don’t want you to be waiting until September when deliveries recommence.


Our School Development

As you know our school is always looking to improve. This year, we’ve made great strides in achieving our school development targets – in fact, we have met all of our targets despite the continual challenges of Covid-19 that we experienced in the Spring Term. However, we are now already deep into planning next year’s priorities. Today, I’d like to share these with you. In the new year, we will discuss in more depth.


Priority 1:

Develop Children’s Critical Thinking Skills by implementing Philosophy for Children across the school, refine the quality of discussion, and developing stage-appropriate metacognitive skills.


Priority 2:

Improve Standards of Writing across the School by focusing on providing stimulating opportunities, developing grammatical correctness, and providing quality feedback to pupils to move the learning forward.


Priority 3:

Strengthen Assessment Procedures by implementing a new collaborative tracking system that informs appropriate support and provision, by further embedding additional learning intervention support, and by accelerating learning post-pandemic.


Priority 4:

Further Broaden Our School Curriculum by enhancing teaching and learning opportunities around the Expressive Arts and independent life skills.


Priority 5:

Improve Pupil Voice at Ysgol Panteg by strengthening pupil wellbeing, and establishing a Pupil Parliament, focusing on the UNICEF Rights of the Child.


Isaac’s Good News

We are so proud of Isaac, from our Nursery class, who ran the Mic Morris 2.5km run on the weekend. He was awarded a first medal! Llongyfarchiadau!


Quick Reminder about Tomorrow’s Trip

Tomorrow, Progress Step 2 (Years 1,2 and 3) will be going on the last trip of the year. Again, it is due to be very warm, so please dress your children appropriately and wearing sun cream. Don’t forget your packed lunch and water!


First Aid

Today, our Year 6 children have been having a course on First Aid. These skills are potentially life saving! Thank you to Rhiannon Barry for coming to provide these sessions for our children!


Reminder about Year 6’s Leaving Assembly

For families of Year 6, we are looking forward to welcoming you next Monday in order the celebrate the journey our children have travelled at Ysgol Panteg. The assembly will start at 2.00pm prompt. Doors will open at 1.40pm.


Nifty Thrifty

Don’t forget that the Nifty Thrifty School Uniform Event is happening at the Congress Theatre on the 15th of July. This will be an opportunity to get good quality second-hand uniform for your child. Save money and save the planet at the same time!
56 views0 comments

Comentarios


bottom of page