top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 28.06.2022 - Heads Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

Mabolgampau

Diolch am eich amynedd a'ch dealltwriaeth o amgylch diwrnodau mabolgampau. Er i’r tywydd glirio ddoe, roedd y cae yn hynod o llithrig. Mae'r rhagolygon yn dal i ddangos siawns o 80% o law heddiw ac yfory. Felly, byddwn yn cadw at y cynllun i gynnal y mabolgampau yr wythnos nesaf.


Ffair Haf

Dwi, fy hun, yn edrych ymlaen yn arw at y ffair dydd Sadwrn! Dewch â phawb y gallwch chi! Mae'n dechrau am 11!


Pe bai'n bwrw glaw, byddwn yn ei gynnal y tu fewn - mae gennym gynllun wrth gefn!


Os ydych am helpu, cysylltwch â Ffrindiau Panteg (ein CRhA) drwy eu tudalen Facebook neu drwy e-bost (ffrindiaupanteg@gmail.com). Byddant yn hapus i yma oddi wrthych! Llawer o ddwylo yn gwneud gwaith ysgafn!


Diwrnod Symud i Fyny

Dydd Gwener yw ein diwrnod symud i fyny nesaf. Rydym yn gyffrous iawn am hyn - mae'r plant yn edrych ymlaen yn fawr. Fel gyda'r tro diwethaf, bydd y plant yn cael eu gollwng yn y bore a'u codi yn y prynhawn o'u dosbarthiadau arferol.


Ar y diwrnod hwn, rydym mor gyffrous y bydd ein plant Derbyn newydd o feithrinfeydd allanol yn ymuno â ni.


Llongyfarchiadau

Dros y penwythnos, priododd Mrs Emily Morgan! Dymunwn y gorau iddi hi a’i gŵr, David, wrth iddynt gymryd eu camau nesaf fel teulu.

Proffil Llywodraethwyr

Heddiw, rydym yn parhau â'n bywgraffiadau byr. Felly, mae Is-Gadeirydd ein Llywodraethwyr, David Childs, yn rhannu ychydig amdano'i hun!


Fy enw i yw Dave Childs a fi yw Is-Gadeirydd Corff Llywodraethol Ysgol Panteg. Rwyf wedi bod yn rhiant lywodraethwr yn yr ysgol ers 2019 ac mae gennyf ddwy ferch yng Ngham Cynnydd 2. Rwy’n bennaeth ar swyddogaeth Gwybodaeth Busnes ar gyfer cwmni cyfreithiol rhyngwladol ac mae fy rôl yn cynnwys defnyddio data i lywio penderfyniadau strategol, dilysu rhagdybiaethau newydd a gwerthuso ein ffyrdd presennol o weithio i’n helpu i fod hyd yn oed yn well yn yr hyn a wnawn - sy’n debyg iawn ein rôl fel corff llywodraethu – sef sicrhau bod yr ysgol yn gwella bob blwyddyn i fod y gorau y gall fod i’n holl deuluoedd. Os oes gen i amser sbâr, rydw i'n hoffi chwarae golff.

Adroddiadau

Atgof bach bod adroddiadau cryno un-dudalen yn dod allan yfory. Bydd amlen gyda’ch plentyn gyda’r adroddiad a gwybodaeth am bresenoldeb eleni.


Ailddefnyddio ac Ailgylchu!

Mae Cyngor Torfaen yn annog pobl i roi eu gwisg ysgol ail law o ansawdd da i eraill fel y gall teuluoedd ailddefnyddio gwisgoedd ysgol. Maen nhw'n gofyn i ni gyfrannu gwisg ysgol hoff, citiau ymarfer corff, cotiau, bagiau, esgidiau a deunydd ysgrifennu i un o'r lleoliadau yn y llun isod erbyn dydd Iau, 7fed o Orffennaf. Yna, ar y dydd Gwener, 15fed o Orffennaf, mae digwyddiad mawr yn cael ei gynnal yn Theatr y Congress yng Nghwmbrân (rhwng 11am a 3pm) fel bod pobl yn gallu mynd draw i gael gwisgoedd ac ati ym maint eu plant. Yn y dyddiau hyn, lle mae costau byw wedi codi’n sylweddol a lle rydym yn ceisio gofalu am y blaned mewn ffordd well o lawer, dyma’r cyfle perffaith i gydweithio fel teulu ysgol a chymuned ehangach.

 

Sports Days

Thank you for your patience and understanding around sports days. Despite the weather clearing up yesterday, the field was extremely slippery. The forecast still shows 80% chance of rain today and tomorrow. Therefore, we will stick with the plan to hold the sports days next week.


Summer Fête

I, for one, am really looking forward to the fête on Saturday! Bring along everyone you can! It begins at 11!


Should it rain, we will be holding it indoors - we have a back up plan!


If you want to help out, please contact Ffrindiau Panteg (our PTA) through their Facebook page or via email (ffrindiaupanteg@gmail.com). They will be happy to here from you! Many hands make light work!


Moving Up Day

Friday is our next moving up day. We are very excited about this - the children are really looking forward to it. As with last time, the children will be dropped off in the morning and picked up in the afternoon from their normal classes.


At this day, we are so excited that our new Reception children from external nurseries will be joining us.


Congratulations

Over the weekend, Mrs Emily Morgan got married! We wish her and her husband, David, all the best as they take their next steps as a family.

Governor Profile

Continuing with our short biographies, our Vice Chair of Governors, David Childs, shares a little about himself!


My name is Dave Childs and I am the Vice Chair of the Governing Body at Ysgol Panteg. I have been a parent governor at the school since 2019 and I have two daughters in Progress Step Two. I head up the Business Intelligence function for an international law firm and my role involves using data to drive strategic decision making, validating new hypothesis and evaluating our current ways of working to help us to be even better at what we do – which is very similar to our role as the governing body – which is to ensure that the school is improving each year to be the very best it can be for all our families. If I ever have any spare time I like to play Golf.

Reports

A quick reminder that one-page summary reports are coming out tomorrow. Your child will have an envelope with their report and some attendance information.


Re-Use and Recycle!

Torfaen Council are encouraging people to donate their good quality used school uniforms to others so that families can re-use uniforms. They are asking for us to donate pre-loved school uniforms, PE kits, coats, bags, shoes and stationary to one of the locations in the image below by Thursday, 7th of July. Then, on the Friday, 15th of July, there is a big event being held at the Congress Theatre in Cwmbran (between 11am and 3pm) so that people can go along and get uniforms etc in their children’s size. In these days, where the cost of living has risen significantly and where we are attempting to look after the planet in a much better way, this is the perfect opportunity to work together as a school family and a wider community.95 views0 comments

Comments


bottom of page