top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 24.06.2022 - Heads Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

Dathliad 100 Mlynedd yr Urdd

Am ddiwrnod rydyn ni wedi'i gael! Cymaint o weithgareddau a hwyl yn hybu'r Gymraeg! Rydyn ni wedi gwisgo yn lliwiau baner Cymru yn barod i ddysgu a dathlu. Gofynnwch i'ch plentyn am yr holl bethau maen nhw wedi'u gwneud heddiw!


Criced

O ganlyniad uniongyrchol i’n clwb criced, mae 8 aelod newydd o’n hysgol wedi ymuno â Chlwb Criced Panteg. Dwi mor falch ohonyn nhw! Mae Mrs. Peart sy'n rhan o'r clwb hwn yn dweud bod hyfforddiant am ddim ac yn cael ei gynnal bob dydd Mercher rhwng 6-7. Cysylltwch â Mrs Peart am fwy o wybodaeth!


Ychwanegiadau Newydd i Teulu Panteg

Braf oedd cael Mr Morgan Hand a Miss Vienna Robinson i ddechrau gyda ni ddoe. Croeso! Maen nhw'n dod i nabod yr ysgol a sut mae'n gweithio dros yr wythnosau nesaf. Fodd bynnag, maent hefyd yn helpu i gefnogi ein cyfarfodydd pontio lle mae athrawon eleni yn cyfarfod ag athrawon y flwyddyn nesaf er mwyn trosglwyddo gwybodaeth a thrafod y camau nesaf ar gyfer pob plentyn.


Cadi Harriet

Rydyn ni mor falch i gyhoeddi genedigaeth Cadi Harriet i Mrs. Elin Johnson a’i gwr Chris. Rydyn ni’n anfon ein holl gariad atoch chi fel teulu newydd – mwynhewch pob munud o’ch amser gyda Cadi!

Mabolgampau

Wythnos nesaf, rydym yn edrych ymlaen at ein mabolgampau! Mae rhagolygon y tywydd yn edrych yn iawn am y rhan fwyaf o'r dyddiau. Rwyf mor falch na fydd yn crasboeth! Pe baem yn cael tywydd fel y cawsom ddydd Mercher, byddwn yn edrych i aildrefnu er mwyn amddiffyn ein plant rhag yr haul.


Byddwn yn cadarnhau yn y bore erbyn 9.15 ar yr hwyraf bob dydd os yw’r mabolgampau yn parhau y diwrnod hwnnw. Byddwn yn asesu gwres, glaw a hefyd pa mor llithrig yw'r glaswellt (i osgoi anaf diangen).


Gan ein bod yn rhedeg y mabolgampau fel cylchdaith, byddwn yn gofyn i chi ddilyn dosbarth eich plentyn o amgylch y gylchdaith er mwyn eu gweld yn cymryd rhan. Mae'r gylched hon i sicrhau ein bod yn gwneud y mwyaf o amser ac nad yw plant yn eistedd yn gwneud dim am gyfnodau hir o amser.


Ni allaf aros i gael teulu yn ôl i'r digwyddiadau hyn! Fy unig ymbil i deuluoedd yw hyn: cofiwch fod hwn yn ddiwrnod mabolgampau llawn hwyl i blant. Bydd rasys timau a rasys unigol. Bydd rhywun yn ennill pob ras. Yr wyf yn siŵr y byddwch yn cytuno, ein bod am gael amser da i bawb ac i bawb gymryd rhan. Y rhan bwysicaf yw bod pawb yn cymryd rhan ac yn cael eu cymeradwyo! Felly, a fyddech cystal â bloeddio'r rhai na all eu rhieni fod yno.


Dylai plant wisgo gwisg ymarfer corff. Nid oes rhaid iddo fod yn lliw penodol o gwbl.


Rydym yn gobeithio y bydd siop fwyd iach ym mhob digwyddiad. Mae'r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yn trefnu hyn ar ein rhan.


Y giât ochr (ger y plaza blaen) fydd lle gallwch chi fynd i mewn i'r safle. Bydd yn cael ei agor 15 munud cyn yr amser cychwyn. Bydd y giât yn cael ei chloi yn ystod gweithgareddau’r mabolgampau er mwyn sicrhau diogelwch y plant.


Yn ystod y mabolgampau, anogwch eich plentyn i wrando ar yr athro/athrawes oherwydd bydd yn rhoi cyfarwyddiadau. Nid ydym am i blant grwydro gydag oedolion. Maen nhw i aros gyda'u dosbarth bob amser. Bydd gennym redwyr toiledau i sicrhau bod plant yn gallu mynd i’r toiled pan fydd angen – byddwn yn cymryd cyfrifoldeb am hyn.


Ar ddiwedd pob diwrnod mabolgampau, gallwch chi gymryd eich plentyn yn gynnar. Byddwn yn sicrhau bod pob plentyn yn dychwelyd i’w dosbarthiadau er mwyn codi eu heitemau personol cyn gadael. Gwnawn hyn hefyd i sicrhau ein bod yn gwybod yn union pwy sy’n mynd adref gyda phwy a’n bod wedi cofnodi hyn.


Os na fyddwn yn gorffen yr holl weithgareddau a osodwyd fel rhan o'r mabolgampau o fewn yr amser penodedig. Byddwn yn sicrhau bod plant yn cael cyfle i gwblhau’r gweithgaredd/gweithgareddau dros y cwrs am yr wythnos. Fy arwyddair yw ei bod yn well gorgynllunio yn hytrach na brwydro am bethau i'w gwneud!


Bydd y seremoni dystysgrifau yn cael ei chynnal y tu allan i’n cyfleuster ysgolion coedwig newydd o’r enw ‘Caban y Coed’.


Rwyf mor ddiolchgar i Mr. Alexander sydd wedi trefnu'r mabolgampau i sicrhau bod llawer i'w wneud a llawer o hwyl i'w gael.


(Gwelir yr ebost am fwy o wybodaeth)


Diolchiadau Mawr

Diolch yn fawr iawn i Mr. a Mrs Baldwin a Chlwb Rygbi Panteg sydd wedi ein helpu ni drwy baratoi ein tiroedd yn barod ar gyfer y mabolgampau. Mae wedi arbed ffortiwn i ni trwy gael llinellau wedi eu paentio yn barod ar gyfer y rasys! Diolch yn bersonol i Mr. a Mrs. Baldwin oherwydd heb iddynt wirfoddoli eu cefnogaeth, ni fyddai gennym y llinellau hyn ar gyfer mabolgampau! Pan ydych yn rhan o Teulu Panteg rydych yn rhan ohono am oes!


Adroddiad Cryno Un Dudalen

Dydd Mercher nesaf, byddwch yn derbyn adroddiad gan eich athro dosbarth yn dangos y cynnydd y mae eich plentyn yn ei wneud tuag at ei dargedau. Dros y Pasg, cawsoch adroddiad llawn gyda llawer o fanylion. Nawr ein bod ni’n tynnu’n gyflym at ddiwedd y flwyddyn, rydyn ni’n rhoi proffil un dudalen i chi o gynnydd eich plentyn. Y syniad gyda hyn yw y byddwch chi'n gallu gweld cynnydd eich plentyn ar unwaith.


Fel y nodir yn yr adroddiad, mae croeso i chi siarad â'ch athro am yr adroddiad hwn neu ofyn am gyfarfod. Gallwch drefnu cyfarfod neu alwad ffôn trwy ap ClassDojo neu drwy'r swyddfa.


Mae hyn i gyd yn rhan o’n haddewid i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am gynnydd eich plentyn. Eleni, rydych chi wedi cael y cyfle i gwrdd ag athro dosbarth eich plentyn deirgwaith. Cawsoch adroddiad interim (adroddiad un dudalen) cyn y Nadolig, adroddiad llawn cyn y Pasg ac, yn awr, rydych yn derbyn yr adroddiad cryno un dudalen olaf hwn. Mae hyn yn chwe phwynt cyswllt - tra bod y rhan fwyaf o ysgolion yn cynnig tri phwynt cyswllt ffurfiol yn unig.


Mae wedi bod yn gymaint o bleser darllen dros yr adroddiadau dros yr wythnos ddiwethaf i weld sut mae pob plentyn yn dod yn ei flaen.


Twrnament

Ddoe, cafodd ein timau rygbi ddiwrnod allan gwych! Ar gyfer y digwyddiad hwn, roedd gennym dîm bechgyn a thîm merched. Gwnaeth y ddau dîm yn dda ac rydym yn falch o’r ddau ohonynt. Serch hynny, rhaid rhoi sylw arbennig i'r merched! Yn eu geiriau nhw, fe wnaethon nhw ‘ei chwalu’. Roeddent yn fuddugol gan ddod â medal aur yn nôl i’r Ysgol.


Da iawn Lowri

Rydym yn falch iawn o Lowri ym mlwyddyn 1 a redodd y ‘Ras for Life’ dydd Sul diwethaf i godi arian am ‘Cancer Research’. Da iawn ti!


Hwdis Blwyddyn 6

Os ydych chi’n cael plentyn ym Mlwyddyn 6, mae hwdis gadael nawr ar Civica Pay am £20. Gofynwn i chi dalu cyn gynted ag sy’n bosib a chyn y 7fed o Orffennaf. Os oes problem talu gyda chi, plis cysylltwch cyn gynted ag sy’n bosib.


Rydw i wedi siarad gyda Blwyddyn 6 heddiw am eu diwrnod olaf a’r hyn y maent am gwneud fel parti. Rydyn ni’n edrych ymlaen at dathlu eich hamser gyda ni yn Ysgol Panteg ar y diwrnod hyn!


Ffair Haf

Mae dydd Sadwrn, yr 2il o Fehefin, yn prysur ruthro tuag atom! Mae ffair yr haf yn mynd i fod yn ddigwyddiad gwych. Diolch ymlaen llaw i'r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon sy'n trefnu. Mae'r ffair yn dechrau am 11:30 ac yn gorffen am 3:00!


Dywedwch wrth bawb am hyn! Rydyn ni wir angen eich cefnogaeth. Plis gwnewch yr ymdrech i ddod i fwynhau! Dewch â mam-gu, neiniau, modrybedd, ewythrod, cymdogion drws nesaf! Yn y bôn, dewch ag unrhyw un y gallwch chi gael eich dwylo arno! A gadewch i ni fwynhau amser gyda'n gilydd eto!

Proffil Llywodraethwyr

Dyma’r trydydd rhandaliad yn ein ‘cornel llywodraethwr’ yn y bwletin. Mae Alex West yn rhiant lywodraethwr ar gyfer ein hysgol.


Fy enw i yw Alexandra West a chefais fy mhenodi yn rhiant lywodraethwr yn Ysgol Panteg eleni. Mae gen i ferch ym Meithrin Prynhawn ac fe esgor i fab ym mis Mai eleni. Rwy'n athrawes yn Ysgol Gynradd Machen ac yn addysgu blwyddyn 4/5. Rydw i ar gyfnod mamolaeth ar hyn o bryd, yn mwynhau amser gwerthfawr gyda fy mhlant. Rwyf wedi addysgu pob oedran a chyfnod yn fy 11 mlynedd ym Machen. Rwy'n caru fy swydd, yn enwedig gweithio gyda'r plant. Mae mor werth chweil bod yn rhan o’u taith trwy fywyd ac mae pob diwrnod yn wahanol ac yn ddiddorol. Er nad ydw i'n siarad Cymraeg yn rhugl, mae gen i rywfaint o ddealltwriaeth o'r iaith. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn unrhyw beth digidol, STEM a cherddoriaeth. Dwi'n chwarae'r piano, ukulele ac wrth fy modd yn canu - yn enwedig gyda fy merch - mae hi'n gwybod gormod o ganeuon ABBA diolch i hyn! Rwy’n gyffrous i ddod yn rhan o deulu gwych Ysgol Panteg ac i helpu ein plant i dyfu a ffynnu.

 

Urdd 100 Years Celebration

What a day we’ve had! So many activities and fun promoting the Welsh language! We’ve come dressed in the colours of the Welsh flag ready to learn and celebrate. Ask your child about all the things they have done today!


Cricket

As a direct result of our cricket club, 8 new members from our school have joined Panteg Cricket Club. I am so proud of them! Mrs. Peart who is part of this club says that training is free and is held every Wednesday between 6-7. Contact Mrs Peart for more information!

New Additions to Teulu Panteg

It was great to have Mr Morgan Hand and Miss Vienna Robinson begin with us yesterday. Croeso! They are getting to know the school and how it works over the next couple of weeks. However, they are also helping to support our transition meetings where this year’s teachers meet with next year’s teachers in order to pass on information and discuss next steps for each child.


Cadi Harriet

We are so pleased to announce the birth of Cadi Harriet to Mrs. Elin Johnson and her husband Chris. We send all our love to you as a new family - enjoy every minute of your time with Cadi!

Sports Day

Next week, we are looking forward to our sports days! The weather forecast is looking okay for most of the days. I am so pleased that it won’t be scorching! If we had weather like we had on Wednesday, I would be looking to reschedule in order to protect our children from the blazing sun.


We will confirm on the morning by 9.15 at the latest each day if the sports day is continuing that day. We will be assessing heat, rain and also how slippery the grass is (to avoid unnecessary injury).


As we are running the sports day as a circuit, we will be asking you to follow your child’s class around the circuit in order to see them take part. This circuit is to ensure that we maximise time and that children are not sitting doing nothing for long periods.


I can’t wait to have family back to these events! My only plea to families is this: please remember that this is a fun sports day for children. There will be teams races and individual races. Someone will win each race. I am sure you will agree, that we want a good time for all and for everyone to take part. The most important part is that everyone is involved and is cheered on! So, please do cheer on those whose parents can’t be there.


Children should wear sensible P.E. wear. It’s doesn’t have to be a specific colour at all.


We are hoping that there will be a healthy tuck shop at each event. The PTA are arranging this on our behalf.


The side gate (near the front plaza) will be where you can enter the site. It will be opened 15 minutes before the start time. The gate will be locked during the sports day activities to ensure the safety of the children.


During the sports day, please do encourage your child to listen to the teacher because they will be giving instructions. We do not want children wandering off with adults. They are to stay with their class at all times. We will have toilet runners to ensure that children can go to the toilet when they need to - we will take responsibility for this.


At the end of each sports day, you are able to take your child early. We will ensure that all children return to their classrooms in order to pick up their personal items before leaving. We do this also to ensure that we know exactly who is going home with who and that we have recorded this.


In the event that we do not finish all the activities laid out as part of the sports day in the allocated time. We will ensure that children get chance to complete the activity/activities over the course for the week. My motto is that it is better to be over planned rather than struggling for things to do!


The certificates ceremony will take place outside our new forest schools facility called ‘Caban y Coed’.


I am so grateful to Mr. Alexander who has arranged the sports days to ensure that there is lots to do and lots of fun to be had.


(Please see email for more information)


A Big Thank You

A huge thank you goes to Mr. and Mrs. Baldwin and Panteg RFC who have helped us out by preparing our grounds ready for the sports days. It has saved us a fortune in having lines painted ready for the races! I personally thank Mr. and Mrs. Baldwin because without them volunteering their support, we wouldn’t have these lines for sports day! When you are part of Teulu Panteg (the Panteg family) you are part of it for life!

One-Page Summary Report

Next Wednesday, you will be receiving a report from your class teacher showing the progress your child is making towards their targets. At Easter, you received a full report with lots of detail. Now that we are rapidly drawing to the end of the year, we are providing you with a one-page profile of your child’s progress. The idea with this is that it is you will be able to see your child’s progress at a glance.


As is noted on the report, you are welcome to speak to your teacher about this report or request a meeting. You can arrange a meeting or phone call through the ClassDojo app or via the office.


This is all part of our promise to keep you up to date with your child’s progress. This year, you have had the opportunity to meet with your child’s class teacher three times. You received an interim (one-page report) before Christmas, a full report before Easter and, now, you are receiving this final one page summary report. This is six points of contact - whereas most schools only offer three formal points of contact.


It has been such a pleasure reading over the reports over the last week to see how each and every child is progressing.


Tournament

Yesterday, our rugby teams had a great day out! For this event, we had a boys team and a girls team. Both teams did well and we are proud of them both. However, a special mention has to be given to the girls! In their words, they ‘smashed it’. They were victorious and brought home the gold medal for our school!


Well done Lowri

We are really proud of Lowri in year 1 who ran the ‘Race for Life’ last Sunday to raise money for Cancer Research. Da iawn ti!


Year 6 Hoodies

If you are have a child in Year 6, their leavers hoodies on Civica Pay for £20. We kindly ask that you please pay as soon as possible and before July 7th. If you are having trouble paying, get in contact with us today.


I have spoken to Year 6 today about their last day and what they want to do as a party. We look forward to celebrating your time with us at Ysgol Panteg on this day!


Summer Fete

Saturday, 2nd of June, is rapidly rushing towards us! The summer fete is going to be a great event. Thanks in advance to the PTA who are arranging. The fete starts at 11:30 and ends at 3:00!


Please tell everyone about this! We really need your support. Please make the effort to come and enjoy! Bring grannies, grandads, aunts, uncles, next door neighbours! Basically, bring anyone you can get your hands on! And, let’s enjoy time together again!

Governor Profile

Here is the third instalment in our ‘governor corner’ in the bulletin. Alex West is a parent governor for our school.


My name is Alexandra West and I was appointed as a parent governor at Ysgol Panteg this year. I have a daughter in Meithrin Prynhawn and gave birth to a son in May this year. I am a teacher in Machen Primary and teach year 4/5. I’m currently on maternity leave, enjoying valuable time with my children. I’ve taught all ages and stages in my 11 years at Machen. I love my job, especially working with the children. It’s so rewarding being part of their journey through life and every day is different and interesting. Although I am not a fluent Welsh speaker, I have some understanding of the language. I have a keen interest in anything digital, STEM and music. I play the piano, ukulele and love to sing - especially with my daughter - she knows too many ABBA songs thanks to this! I’m excited to become part of the wonderful Ysgol Panteg family and to help our children grow and flourish.


83 views0 comments

Comments


bottom of page