top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 10.06.2022 - Heads Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

Cyfarfod Rhieni Newydd

Neithiwr, cynhaliwyd amser i gwrdd â rhieni newydd o’n dosbarthiadau Meithrin a Derbyn. Roedd yn hyfryd gweld cymaint o bobl! Roedd y neuadd bron yn llawn! Mae dal lle gyda ni yn ein dosbarthiadau Derbyn a Meithrin, felly os ydych chi'n adnabod rhywun, byddai'n wych eu cael gyda ni ym mis Medi! Nid yw'n rhy hwyr!


Tîm Pêl Rwyd

Aeth ein tîm pêl-rwyd Blwyddyn 5 a 6 i dwrnamaint ddoe a gynhaliwyd gan yr Urdd. Rydym mor falch o'u holl ymdrechion! Er na wnaethon nhw ennill, fe chwaraeon nhw’n rhyfeddol fel tîm a gyda sgil arbennig. Gwych! Diolch hefyd i Miss Sibthorpe a Miss Bowen am hyfforddi!


Nodyn i'ch atgoffa am Ffair yr Haf

Cynhelir Ffair Haf yr Ysgol ar Ddydd Sadwrn, 2il o Orffennaf rhwng 11-3pm. Rydym yn wirioneddol gyffrous am hyn! Bydd bwyd, stondinau ac adloniant! Bydd yr adloniant yn cynnwys Ballyhoo Stage Arts, Taekwondo a Little Tiger Cubs, Academi Ddawns Avant. Bydd llawer o stondinau a bydd y plant yn cynnal rhai stondinau hefyd!


O beth rwy’n clywed, mae hefyd stondyn taflu sbwng at staff a’r pennaeth!


Rhowch hwn yn eich dyddiadur! Mae'r arian a godir yn cael ei wario'n uniongyrchol ar y plant. Er enghraifft, mae’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon wedi ein helpu gyda chludiant ar gyfer teithiau, cymorthdalu costau gweithgareddau i’ch plant, prynu anrhegion Nadolig a helpu i dalu am bethau hwyliog ar gyfer y dosbarthiadau. Gofynnwch i neiniau a theidiau, modrybedd ac ewythrod, cymdogion drws nesaf a ffrindiau teulu ddod hefyd!


Ein Llwybr Milltir y Dydd Newydd

Os ydych chi wedi bod i nôl eich plentyn, efallai eich bod wedi sylwi bod ein trac milltir y dydd bellach wedi gorffen a gellir ei ddefnyddio! Mae'r llwybr hwn bellach yn fwy diogel a hygyrch i bob un o'n disgyblion.

Eirianwen a’u Caredigrwydd

Torrwyd gwallt Eirianwen ym Mlwyddyn 1 i Ymddiriedolaeth y Dywysoges Fach yn ystod hanner tymor. Rhoddodd 9 modfedd i'w wneud yn wig ar gyfer plentyn arall a chododd £100 tuag at y gost o'i wneud. Da iawn ti!


Cyfarfodydd Cynnydd a Lles Disgyblion

Yr wythnos hon, fe wnaethom gynnal rhai cyfarfodydd cynnydd a lles disgyblion rhwng teuluoedd a staff addysgu.


Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae teuluoedd wedi cael dau gyfle arall i gwrdd â staff ac wedi cael adroddiad interim byr ac adroddiad llawn. Wrth ddod, ar ddiwedd y flwyddyn academaidd, byddwn yn darparu adroddiad interim byr arall i chi.


Rydym yn gweithredu polisi drws agored. Os hoffech siarad â'r athro dosbarth neu gael cyfarfod gyda nhw, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw trefnu trwy ClassDojo neu'r swyddfa.


Pontio

Gobeithiwn fod pawb wedi derbyn eu llythyrau pontio ar gyfer y flwyddyn nesaf. Ein diwrnod pontio cyntaf yw dydd Mawrth nesaf yn unol â'r llythyr. Os na chawsoch y llythyr, neu os yw wedi mynd ar goll, anfonwch e-bost at y swyddfa i gael y wybodaeth.


Rydym mor falch y gall pawb ac eithrio un o'n staff newydd ddod i'r diwrnod hwn fel y gallant gwrdd â'ch plant. Rydym mor falch hefyd dros staff sydd ar gyfnod mamolaeth, ac sydd i fod i ddychwelyd ar gyfer mis Medi, yn mynd i ddod i mewn hefyd ar y diwrnod hwn.


Yn anffodus, ni all Miss Vienna Robinson wneud y diwrnod hwn oherwydd ymrwymiadau gwaith eraill. Fodd bynnag, bydd hi yn y ddau ddiwrnod symud i fyny arall. Fodd bynnag, peidiwch â phoeni, rydym wedi trefnu ein staff ar gyfer y dosbarth hwnnw am y diwrnod.


Rydym nawr yn dechrau cyfarfodydd pontio rhwng tîm staff presennol eich plentyn a thîm staff newydd eich plentyn. Mae ein tîm Cydlynwyr ADY hefyd wedi dechrau cyfarfodydd a rhaglenni trosglwyddo gwell ar gyfer plant sydd angen mwy o gymorth yn y cyfnod pontio.


Ffotograffau Dosbarth

Mae gennym ni luniau dosbarth ar y gweill ar gyfer dydd Iau, 16eg o Fehefin (dydd Iau nesaf). Ein cynllun yw cael tynnu lluniau o'r plant ieuengaf yn gyntaf fel eu bod yn dal i edrych yr un mor dda â phan fyddwch yn eu hanfon i mewn! Yn fuan ar ôl y diwrnod hwn, byddwch yn derbyn dolenni a phroflenni fel y gallwch archebu a thalu'n ddigidol.


Gobeithio eich bod chi gyd yn cael penwythnos hyfryd, mae'r tywydd i fod i fod yn reit braf, yn enwedig ar ddydd Sul!

 

New Parent’s Meeting

Last evening, we held a time to meet with new parents from our Nursery and Reception classes. It was lovely to see so many people! The hall was almost full! We still have space in our Reception and Nursery classes, so if you know someone, it would be great to have them with us in September! It’s not too late!


Netball Team

Our Year 5 and 6 Netball team attended a tournament yesterday ran by the Urdd. We are so proud of all their efforts! Even though they didn’t win, they played amazingly as a team and with great skill. Gwych! Thanks also to Miss Sibthorpe and Miss Bowen for training the team!

Reminder about the Summer Fete

The School Summer Fete will be held on Saturday, 2nd of July between 11-3pm. We are truly getting excited for this! There will be food, stalls and entertainment! The entertainment will include Ballyhoo Stage Arts, Taekwondo and Little Tiger Cubs, Avant Dance Academy. There will be many stalls and the children will be holding some stalls too!


From what I hear there is even a stall for throwing wet sponges at staff and me!


Put this in your diary! The money raised gets spent directly on the the children. For instance, the PTA have helped us with transport for trips, subsidising costs of activities for your children, purchasing Christmas presents and helping pay for fun things for the classes. Get grannies and grandads, aunts and uncles, next door neighbours and family friends to come too!


Our New Mile a Day Path

If you have been to pick up your child, you might have noticed that our mile a day track is now finished and can be used! This path is now safer and accessible to all of our pupil.

Eirianwen’s Kindness

Eirianwen in Year 1 had her hair cut for the Little Princess Trust during half term. She donated 9 inches to be made into a wig for another child and raised £100 towards the cost of making it. Da iawn ti!


Pupil Progress and Wellbeing Meetings

This week, we held some pupil progress and wellbeing meetings between families and teaching staff.


Over the past year, families have had two other opportunities to meet with staff and have received an short, interim report and a full report. Coming up, at the end of the academic year, we will provide you with another short, interim report.


We operate an open door policy. If you wish to speak to the class teacher or have a meeting with them, all you need to do is to arrange through ClassDojo or the office.


Transition

We hope that everyone received their transition letters for next year. Our first transition day is next Tuesday as per the letter. If you didn’t receive the letter, or it’s been misplaced, please email the office for the information.


We are so glad that all bar one of our new staff can make this day so that they can meet your children. We are so glad too for staff who are on maternity leave, and due to return for September, are going to be coming in too on this day.


Unfortunately, Miss Vienna Robinson can’t make this day due to other work commitments. However, she will be at the other two moving up days. However, not to worry, we have arranged our staff for that class for the day.


We are now beginning transition meetings between your child’s current staff team and your child’s new staff team. Our ALNCo, team have also begun enhanced transition meetings and programmes for children who need more support in transition.


Class Photographs

We have class photographs planned for Thursday, 16th of June (next Thursday). Our plan is have the youngest children photographed first so that they still look as presentable as when you send them in! Shortly after this day, you will receive links and proofs so that you can order and pay digitally.


I hope that you all have a lovely weekend, the weather is due to be quite nice, especially on Sunday!

51 views0 comments

Comments


bottom of page