top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 24.05.2022 - Heads Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

Wrth i ni agosáu at ddiwedd hanner tymor arall yn Ysgol Panteg, rydym mor falch o ba mor bell mae ein plant wedi dod. Mae pob un ohonynt wedi dysgu a datblygu fel unigolion. Mae bron yn flwyddyn bellach ers i mi ymuno â’n teulu Panteg (fe fydd hi’n flwyddyn ar y 6ed o Fehefin!) ac mae’n frawychus gweld pa mor gyflym maen nhw i gyd wedi tyfu. Maent wedi tyfu nid yn unig o ran taldra ac oedran ond hefyd yn eu haeddfedrwydd a hyder. Fel ysgol, rydym yn cael ein huno fel cymuned trwy ymgorffori ein pedwar gwerth: bod yn garedig, bod yn deulu, bod yn angerddol a bod yn uchelgeisiol.


Trac Milltir y Dydd

Dros yr ychydig wythnosau nesaf, fe welwch rywfaint o ffensys diogelwch yn cael eu gosod o amgylch ein trac ‘Milltir y Dydd’. Er diogelwch a hygyrchedd, rydym yn gosod arwyneb newydd ar y trac hwn. Bydd hyn nid yn unig yn caniatáu i ni ddefnyddio'r nodwedd hon o dir ein hysgol yn well ond hefyd yn caniatáu mynediad i bawb i'w ddefnyddio.


Cyfarfodydd Cynnydd a Lles Disgyblion

Diolch i'r rhai ohonoch sydd wedi cofrestru ar gyfer apwyntiad gydag athro dosbarth eich plentyn. Os ydych wedi gofyn am gyfarfod dros y ffôn neu drwy Microsoft Teams, dros y dyddiau nesaf byddwch yn derbyn neges gan eich athro dosbarth trwy ClassDojo yn cadarnhau amseroedd a threfniadau. (Mae'r penodiadau hyn i fod i ddigwydd ar 6 a 7 Mehefin).


Staff Newydd yn Dechrau

Ar ôl hanner tymor, rydym yn falch o gyhoeddi y bydd rhai o'n staff newydd yn dechrau.


Bydd Miss Rebeca Blackmore yn dechrau gyda ni ac yn cyflenwi dros gyfnod mamolaeth Mrs Kaysha Wulder. Bydd Miss Blackmore yn cychwyn gyda Mrs Wulder am rai wythnosau er mwyn sicrhau dilyniant i'r plant. Bydd Miss Jamie-Leigh Sibthorpe yn aros yn y dosbarth fel arfer er mwyn cefnogi’r trawsnewid hwn.


Bydd Mrs Emily Morgan yn dechrau yn ein hysgol ar ôl hanner tymor ac yn cymryd ei lle yn ein dosbarth Ty Cadno (Blwyddyn 1). Rydym mor ddiolchgar i Mrs. Lucy Peart sydd wedi camu i’r adwy yn wych ac wedi arwain y dosbarth, fel eu hathrawes, yn y cyfnod rhwng gorffen Miss Stacey Prosser a Mrs. Morgan yn dechrau. Ni allem fod wedi ei wneud hebddi. Bydd Mrs. Peart yn aros gyda'r dosbarth tan ddiwedd y flwyddyn i helpu'r plant i drosglwyddo i athrawes newydd.


Rydym hefyd yn falch o gyhoeddi ein bod wedi penodi Miss Lauren Sweet i ddechrau ar ôl hanner tymor fel cynorthwyydd dysgu ar ôl cyfweliadau llwyddiannus â chynorthwywyr dysgu ddydd Gwener diwethaf.


Ysgol Panteg fel Sefydliad sy'n Datblygu ac yn Dysgu'n Barhaus

Fel ysgol, rydym yn ddiweddar wedi cwblhau arfarniad o’n datblygiad fel ysgol sy’n datblygu’n barhaus. Roedd ein dadansoddiad yn canolbwyntio ar saith maes allweddol:

-Datblygu Gweledigaeth ar y Cyd sy'n Canolbwyntio ar Ddysgu Pob Dysgwr

-Creu a Chefnogi Cyfleoedd Dysgu Parhaus i'r Holl Staff

-Hyrwyddo Dysgu Tîm a Chydweithio Ymhlith yr Holl Staff

-Sefydlu Diwylliant o Ymholi, Arloesi ac Archwilio

-Ymsefydlu Systemau ar gyfer Casglu a Chyfnewid Gwybodaeth ar gyfer Dysgu

-Dysgu gyda'r Amgylchedd Allanol a System Dysgu Ehangach ac oddi yno

-Modelu a Thyfu Arweinyddiaeth Dysgu


Mae’r dadansoddiad yn dangos gwelliant sylweddol ers ein dadansoddiad diwethaf yn 2019. Ym mhob maes, rydym wedi dangos camau breision fel ysgol. Rwy’n amgáu detholiad o’r dadansoddiad i chi ei weld fel teuluoedd. Mae'r ddogfen yn dangos dadansoddiad i chi o bob un o'r meysydd uchod ar ffurf graff a thaflen drosolwg ar y diwedd. Mae 'Glas' yn dangos ein sgorau yn 2019 a 'Pinc' yn dangos ein sgorau yn 2022.


Cinio Jiwbilî - Dydd Gwener Yma!

Cofiwch ein bod yn cael ein cinio jiwbilî dydd Gwener yma. Fel y dywedwyd yr wythnos diwethaf, gall plant archebu ar y diwrnod.


Trefniadau Academaidd Nesaf

Ar ôl hanner tymor, byddaf yn dechrau cyfathrebu gwybodaeth am athrawon y flwyddyn nesaf a staffio yn ogystal â diwrnodau pontio. Gall hwn fod yn gyfnod cyffrous iawn i blant os caiff ei gyfathrebu'n dda. Rydym yn sylweddoli y gall hefyd achosi ychydig o bryder i rai plant hefyd. Felly, yn ôl yr arfer, byddwn yn darparu gwell pontio i rai o’n disgyblion er mwyn iddynt deimlo’n gartrefol cyn gwyliau’r Haf. Er y cyfan, byddwn yn cael diwrnodau symud i fyny hefyd a fydd yn helpu ein plant i ddod i adnabod eu hathrawon a staff newydd. Canolbwyntio ar les fydd y brif flaenoriaeth ar y diwrnodau symud i fyny hynny.


Cystadleuaeth Rygbi Tag

Mor braf ddoe oedd croesawu Ysgol Bryn Onnen i’n hysgol er mwyn cymryd rhan mewn gemau rygbi tag cymysg. Gaeth y plant cystadleuaeth deg iawn yn gorffen yn gyfartal. Hyfryd i weld ein plant mor uchelgeisiol ac angerddol tu fas i’r ystafell dosbarth. Yn yr wythnosau i ddod bydd ein plant yn croesawi Ysgol Bryn Onnen, Griffithstown a New Inn i gymryd rhan mewn gemau rygbi tag, pêl droed a phêl rhwyd. Am amser gyffrous!


Trip Gilwern

Mae ein plant Blwyddyn 5 yn cael amser gwych yn Gilwern. Pan es i fyny i'w gweld, neithiwr, roedden nhw newydd ddychwelyd o hike i fyny'r Pen-y-fâl ac yn bwyta swper! Mae llawer o weithgareddau cyffrous wedi eu cynllunio ar gyfer heddiw, gan gynnwys canŵio a dringo! Roedd yn hyfryd gweld eu gwenau - hyd yn oed os oedd rhai ohonyn nhw i'w gweld yn chwalu ar ôl eu dringo mynydd!


 

As we near the end of another half term at Ysgol Panteg, we are so proud of how far our children have come. Each and everyone of them have learnt and developed as individuals. Its nearly been a year now since I joined our Panteg family (it will be a year on the 6th of June!) and its scary to see how fast they have all grown. They've grown not only in height and age but also in their maturity and confidence. As a school, we are joined as a community through embodying our four values: being kind, being a family, being fired-up and being ambitious.


Mile a Day Track

Over the next few weeks, you will see some safety fencing being installed around our 'Mile a Day' track. For safety and accessibility we are having a new surface installed on this track. This will not only allow us to use this feature of our school grounds better but allow everyone access to use it.


Pupil Progress and Wellbeing Meetings

Thank you to those of you who have registered for an appointment with your child's class teacher. If you have requested a meeting via telephone or via Microsoft Teams, over the next days you will receive a message from your class teacher via ClassDojo confirming times and arrangements. (These appointments are due to take place on the 6th and 7th of June).


New Staff Starting

After half term, we are proud to announce that our some of new staff will be starting.


Miss Rebeca Blackmore will be starting with us and will be covering Mrs. Kaysha Wulder's maternity leave. Miss Blackmore will be starting alongside Mrs. Wulder for a few weeks in order to ensure continuity for the children. Miss Jamie-Leigh Sibthorpe will remain in the class as normal in order to support this transition.


Mrs Emily Morgan will be beginning at our school after half term and will be taking her place in our Ty Cadno (Year 1) class. We are so grateful for Mrs. Lucy Peart who has stepped up magnificently to the mark and led the class, as their teacher, in the period between Miss Stacey Prosser finishing and Mrs. Morgan beginning. We could not have done it without her. Mrs. Peart will be remaining with the class until the end of the year to aid the children's transition to a new teacher.


We are also pleased to announce that after successful interviews for teaching assistants last Friday, that we have appointed Miss Lauren Sweet to begin with us after half term as a teaching assistant.


Ysgol Panteg as a Continually Developing and Learning Organisation

As a school, we have recently completed an evaluation of our development as a school which is continually developing. Our analysis was focused on seven key areas:

-Developing a Shared Vision Centred on the Learning of all Learners

-Creating and Supporting Continuous Learning Opportunities for All Staff

-Promoting Team Learning and Collaboration Among All Staff

-Establishing a Culture of Enquiry, Innovation and Exploration

-Embedding Systems for Collecting and Exchanging Knowledge for Learning

-Learning with and from the External Environment and Wider Learning System

-Modelling and Growing Learning Leadership


The analysis shows a significant improvement since our last analysis 2019. In all areas, we have shown a great strides as a school. I am enclosing an extract of the analysis for you to see as families. The document shows you an analysis of each of the areas above in graph format and an overview sheet at the end. 'Blue' shows our scores in 2019 and 'Pink' shows our scores in 2022.


Jubilee Lunch - This Friday

Remember that we are having our jubilee lunch this Friday. As communicated last week, children can order on the day.


Next Academic Arrangements

After half term, I will begin communicating information about next years' teachers and staffing as well as transition days. This can be a very exciting time children if communicated well. We realise it can also cause a little bit of anxiety for some children too. Therefore, as normal, we will be providing enhanced transition for some of our pupils in order that they feel settled before the Summer break. For all, we will be having moving up days too which will help our children get to know their new teachers and staff. A focus on wellbeing will be the top priority on those moving up days.


Tag Rugby Competition

It was such a pleasure yesterday to welcome Ysgol Bryn Onnen to compete in mixed tag rugby yesterday. We had a very fair competition which ended in a draw. It was so nice to see our learners being ambitious and fired up outside of the classroom. In the coming weeks our children will be welcoming Bryn Onnen, Griffithstown and New Inn to take part in further rugby tag, football and netball games. What an exciting time!


Gilwern Trip

Our Year 5 children are having a fantastic time at Gilwern. When I went up to see them, last night, they just returned from a hike up the Sugarloaf and were tucking into dinner! Lots of exciting activities have been planned for today, including canoeing and climbing! It was lovely to see their smiles - even if some of them seemed shattered after their mountain climbing!
93 views0 comments

Comments


bottom of page