Menu
Home Page

Ty Coch - Miss Llewellyn

Croeso i Ddosbarth Derby

Tŷ Coch!

 

Croeso cynnes i ein dosbarth newydd, Tŷ Coch! Rydym yn ddosbarth o 29 o blant parchus a chyfeillgar gydag athrawon brwd a hwylus! Rydym dan ofal Miss Llewellyn, Miss Mo a Mrs Williams sydd yn awyddus i wneud ein profiad yn yr ysgol yn gofiadwy ac yn arbennig ym mhob ffordd. Rydym yn dysgu trwy chwarae er mwyn datblygu plant sydd yn hyderus, annibynnol ac, yn bwysicach byth, hapus! 

 

Am ein bedwerydd hanner tymor yn y Dosbarth Derbyn, rydym yn astudio'r thema 'Tyfu, Tyfu, Tyfu.' Byddwn ni'n gwneud gwaith am y lindysyn bach a'i gylched bywyd!

 

Yn ystod y flwyddyn, byddwn yn datblygu sgiliau darllen ac ysgrifennu, sut i siarad Cymraeg yn rhugl, mathemateg, gwybodaeth a dealltwriaeth y byd, sgiliau corfforol a phersonol a datblygu ein sgiliau creadigol trwy waith creu a cherddoriaeth. 

 

Rydym yn hynod gyffrous am ein blwyddyn newydd eleni, a hoffwn ichi ddefnyddio ein tudalen er mwyn dilyn ein taith trwy'r flwyddyn! Bydd negeseuon pwysig a digwyddiadau, ein sioe a thripiau, ein gwaith cartref a llyfrau darllen a llawer mwy yn cael eu llwytho i'r wefan yn aml! Gobeithio byddwch yn mwynhau dilyn ein taith ni trwy'r Dosbarth Derbyn!


A very warm welcome to our new class, Tŷ Coch! We are a class of 29 kind and respectful children with fun and enthusiastic teachers! We are under the care of Miss Llewellyn, Miss Mo and Mrs Williams, who are enthusiastic about making our experience in school memorable and special in every way. We learn through play in order to develop confident, independent and, most importantly, happy children!

 

For our forth half term in Reception, we are studying the theme 'Grow, Grow, Grow'. We will be studying the little caterpillar and it's life cycle!

 

During the year, we will be developing our reading and writing skills, learning how to speak Welsh fluently, mathematics, information and understanding of the world, physical and personal skills and developing our creative skills through artwork and music. 

 

We are very excited about the year ahead, and we would like for you to use this page to follow our journey throughout the year! Important information and messages, our shows and trips, our homework and reading books, and so much more, will be uploaded to the website frequently! We hope you'll enjoy following our journey through Reception!

Amserlen yr wythnos. Weekly timetable. 

 

Dydd Llun / Monday

 

Dydd Mawrth / Tuesday

 

Dydd Mercher / Wednesday

Ymarfer Corff  / P.E. -  Wythnos yn y neuadd, wythnos tu fas / One week in the hall, one week outside.

Dydd Iau / Thursday

 

Dydd Gwener / Friday

Gwaith Cartref / Homework - Pob yn ail wythnos / Every other week 

Llyfrau Darllen / Reading Books - Yn wythnosol / Weekly

Top