top of page
Search
 • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 13.06.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

PAWB

Amser Sgrîn a Lles

Gyda phlant a phobl ifanc yn treulio mwy o amser ar sgriniau nag erioed o'r blaen, mae'n naturiol i rieni a gofalwyr feddwl tybed a yw'n effeithio ar les eu plant. O ran amser sgrin, mae'n bwysig sicrhau bod plant yn cydbwyso eu hamser ar ddyfeisiau â gweithgareddau eraill sy'n eu helpu i ddysgu a thyfu.


Dyma rai strategaethau ar gyfer helpu'ch teulu cyfan i ddatblygu perthynas iach â sgriniau.


Gosod terfynau. Sefydlu parthau di-sgrîn a symiau wythnosol o amser sgrin. Anelwch at gydbwysedd o weithgareddau trwy gydol yr wythnos: darllen, chwarae, treulio amser gyda theulu a ffrindiau, ac ati. Gallwch hefyd ddefnyddio cynllunydd technoleg teulu gyda'ch plentyn a diwygio'r rheolau yn ôl yr angen.

Dewiswch gynnwys o ansawdd uchel sy'n briodol i oedran. Nid oes rhaid i bopeth fod yn addysgol, ond wrth ddewis adloniant i blant ifanc, meddyliwch am sut mae'n ennyn diddordeb eich plentyn. Os oes gennych chi blant hŷn, edrychwch ar adolygiadau ar-lein gyda'ch gilydd a'u helpu i chwilio am sioeau, gemau ac apiau sy'n caniatáu iddynt archwilio eu diddordebau, bod yn greadigol, a chysylltu ag eraill. Mae Common Sense Media yn wefan wych ar gyfer hyn: https://www.commonsensemedia.org/

Gwyliwch a chwarewch gyda'ch gilydd pan allwch chi. Ni fyddwch yn gallu stopio’r hyn yr ydych yn ei wneud bob tro y bydd eich plentyn yn chwarae Minecraft neu ar YouTube, ond mae'n bwysig iawn deall beth mae ein plant yn ei wneud ar-lein. Gofynnwch gwestiynau a gofynnwch iddyn nhw esbonio pethau.


Un darn o gyngor yw trin technoleg fel teclyn, nid trît. Mae plant sy'n defnyddio tabledi neu ffonau dim ond i chwarae gemau neu wylio fideos yn gweld ochr adloniant technoleg yn unig. Gyda'n gilydd, gallwn ddangos iddynt sut y gallwch ddefnyddio dyfeisiau ar gyfer tasgau eraill, megis anfon e-byst, cael cyfarwyddiadau, a chwilio am wybodaeth.

Byddwch yn deulu o feirniaid cyfryngau. Helpwch eich plant i feddwl yn feirniadol am yr hyn y maent yn ei wylio, chwarae, a rhyngweithio ag ef trwy siarad amdano. Anogwch nhw i feddwl yn ddyfnach am y sioeau, y llyfrau, a'r gemau maen nhw'n eu mwynhau. Gofynnwch gwestiynau fel: Pwy wnaeth hwn? Pam ydych chi'n hoffi'r cymeriad hwn? A yw'n eich atgoffa o unrhyw beth? Ydy hyn yn rywbeth synhwyrol i wylio?

Byddwch yn fodel rôl. Fel oedolion, mae ein plant yn ein gwylio ni drwy'r amser. Felly, mae'n bwysig i ni arwain trwy esiampl a rhoi ein dyfeisiau ein hunain i ffwrdd yn ystod amser teulu. Tewi hysbysiadau yn ystod amser bwyd, diffodd y teledu pan nad oes neb yn ei wylio, a cheisiwch beidio ag aml-dasgu wrth ddefnyddio dyfeisiau.

PAWB

Dawns-a-thon Roc a Rôl - Nodyn Atgoffa

Rydym mor gyffrous i gyhoeddi y byddwn ar Ddydd Gwener, 23ain o Fehefin yn cynnal menter wirioneddol gyffrous: Marathon Dawns Roc a Rôl. Mae hwn yn gyfle gwych i rai gadw'n heini, llawer o hwyl a ffocws ar les.


Sut bydd y ddawns-a-thon yn gweithio?

1) Bydd pob grŵp blwyddyn wedi neilltuo slotiau yn ein neuadd i ddod i ddysgu dawnsiau a chael ychydig o hwyl. Gwahoddir aelodau'r teulu hefyd! Bydd ein tîm yn arwain y dawnsio ac yn eich helpu chi i gyd i ddysgu'r dawnsiau. Bydd ein Miss Parker, dawnswraig ryfeddol, yn arwain hyn!


Meithrin a Derbyn Bore: 9:30-9:50

Blynyddoedd 1 a 2: 10:00-10:40

Blynyddoedd 3 a 4: 10:40-11:30

Meithrinfa Prynhawn: 1:30-1:50

Blynyddoedd 5 a 6: 2:00-3:00


2) Byddwn yn gofyn i'r plant ddod a £2 i mewn. Ar gyfer hyn, gallant ddod mewn gwisg ffansi roc a rôl a byddant hefyd yn cael byrbryd iach.

3) Mae gwisg ffansi yn ddewisol i'r rhieni ac aelodau'r teulu a bydd lluniaeth ysgafn ar gael i chi ei brynu.

BLWYDDYN 5

Diwrnod Pontio Gwynllyw

Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, mae ein Blwyddyn 5 yn cael diwrnod pontio yn Ysgol Gymraeg Gwynllyw yfory. Nid oes unrhyw gost am hyn. Y cyfan sydd angen i'r plant ddod ag ef eu hunain a'u pecyn bwyd. Mae plant i ddod mewn gwisg ysgol am y diwrnod yma gan y byddan nhw'n cael gwersi.


PAWB

Holiadur Teulu - Ymestyn Amser yr Arolwg

Diolch i bawb sydd wedi llenwi ein holiadur teulu. Byddem yn gwerthfawrogi pe baech i gyd yn llenwi’r holiadur hwn oherwydd bydd hyn yn ein helpu i ddathlu llwyddiant, sicrhau hyfforddiant staff digonol ar gyfer y pwyntiau a godwyd a chynllunio ar gyfer gwelliant. Dilynwch y ddolen isod os gwelwch yn dda:

Byddwn yn ymestyn amser y ddolen hon ac yn ei gadw ar agor tan ddydd Iau (15/06/2023) am 12pm. Diolch o flaen llaw!

PAWB

Pêl-Rwyd Elusennol Staff

Mae ein staff Panteg wedi cymryd rhan mewn twrnament pêl-rwyd cymysg ar gyfer Ymchwil Cancr. Trefnwyd y digwyddiad er cof am Emily Clark, disgybl yng Nghroesyceiliog a fu farw yn anffodus yn 2016. Da iawn #tîmPanteg! Fe godwyd £1,375!

MEITHRIN I FLWYDDYN 5

Nodyn i’ch atgoffa o Ddiwrnodau Hyfforddiant y Flwyddyn Nesaf

Rydym wedi cael ychydig o ymholiadau dros y diwrnodau diwethaf am ein diwrnodau hyfforddi ar gyfer y flwyddyn nesaf. Dyma ein diwrnodau hyfforddi ar gyfer 2023-2024 eto rhag ofn i chi eu colli:

-Dydd Gwener, 1af o Fedi (cyn i'r plant ddod yn ôl ar ôl gwyliau'r Haf)

-Dydd Llun, 6ed o Dachwedd (Yn syth ar ôl gwyliau hanner tymor mis Hydref)

-Dydd Llun, 8fed o Ionawr a dydd Mawrth, 9fed o Ionawr (Yn syth ar ôl gwyliau'r Nadolig)

-Dydd Llun, 8fed o Ebrill (Yn syth ar ôl gwyliau’r Pasg)

-Dydd Llun, 3ydd o Fehefin (Yn syth ar ôl gwyliau'r Sulgwyn)


PAWB

Dyddiadau i Ddod

 • Noson Agored i Deuluoedd Meithrin Newydd - 15/06/2023

 • Trip Derbyn i Cheeky Monkeys - 20/06/2023

 • Marathon Dawns Roc a Rôl - 23/06/2023

 • Diwrnod Pontio Blwyddyn 6 i Gwynllyw – 28/06/2023

 • Mabolgampau'r Ysgol

 • Cam Cynnydd 1

 • 03/07/2023 (Dyddiad Wrth Gefn: 10/07/2023)

 • Meithrin Bore am 10:00-11:15

 • Dosbarthiadau Meithrin Prynhawn a Derbyn am 1:30-2:45

 • Cam Cynnydd 2

 • (Blynyddoedd 1, 2 a 3)

 • 04/07/2023 (Dyddiad Wrth Gefn: 11/07/2023)

 • 1:30-3:00

 • Cam Cynnydd 3

 • (Blynyddoedd 4, 5 a 6)

 • 05/07/2023 (Dyddiad Wrth Gefn: 12/07/2023)

 • 1:15-3:00

 • Dewin yr Os (Wizard of Oz) Ymarferion Gwisg: 13/07/2023 & 14/07/2023

 • Sioeau Dewin yr Os (Wizard of Oz) (Bore a Nos Fercher): 17/07/2023

 • Seremoni Raddio Blwyddyn 6: 19/07/2023 (1:45pm)

 

EVERYONE

Screen Time and Wellbeing

With children and teens spending more time on screens than ever before, it's natural for parents and caregivers to wonder if it's affecting their children's wellbeing. When it comes to screen time, it's important to make sure kids balance their time on devices with other activities that help them learn and grow.


Here are some strategies for helping your whole family develop a healthy relationship with screens.


Set limits. Establish screen-free zones and weekly screen-time amounts. Aim for a balance of activities throughout the week: reading, playing, spending time with family and friends, and so on. You can also use a family tech planner with your child and revise the rules as needed.

Choose age-appropriate, high-quality content. Not everything has to be educational, but when choosing entertainment for young children, think about how it engages your child. If you have older children, check out online reviews together and help them look for shows, games, and apps that allow them to explore their interests, get creative, and connect with others. Common Sense Media is a great site for this: https://www.commonsensemedia.org/

Watch and play together when you can. You won't be able to stop what you're doing every time your child plays Minecraft or is on YouTube, but it’s really important to understand what our children are doing online. Ask questions and get them to explain stuff.

One piece of advice is to treat tech as a tool, not a treat. Children who use tablets or smartphones just to play games or watch videos see only the entertainment side of technology. Together, we can show them how you can use devices for other tasks, such as sending emails, getting directions, and looking up information.

Be a family of media critics. Help your children think critically about what they watch, play, and interact with by talking about it. Encourage them to think more deeply about the shows, books, and games they enjoy. Ask questions like: Who made this? Why do you like this character? Does it remind you of anything? Is this something sensible to watch?

Be a role model. As adults, our children are watching us all the time. So, it’s important for us to lead by example and put our own devices away during family time. Mute notifications during mealtimes, turn off the television when no one is watching it, and try not to multitask while using devices.

EVERYONE

Rock and Roll Dance-a-thon - Reminder

We are so excited to announce that on Friday, 23rd of June we will be holding a really exciting venture: Rock and Roll Dance-a-thon. This is a great opportunity for some keeping fit, a lot of fun and a focus on wellbeing.


How will the dance-a-thon work?

1) Each year group will have allocated slots in our hall to come and learn dances and really have some fun. Family members are invited too! (You’re not getting out of it that easy!!!) Our team will be leading the dancing and helping you all learn the dances. Our fabulous Miss Parker, dancer-extraordinaire, will be heading this up!


Morning Nursery and Reception: 9:30-9:50

Years 1 and 2: 10:00-10:40

Years 3 and 4: 10:40-11:30

Afternoon Nursery: 1:30-1:50

Years 5 and 6: 2:00-3:00


2) We will be asking the children to bring in £2. For this, they can come in rock and roll fancy dress and will also receive a healthy fruit-based snack.

3) Fancy dress is optional for the parents and family members and light refreshments will be available for you to purchase.

YEAR 5

Gwynllyw Transition Day

As previously announced, our Year 5 have a transition day at Ysgol Gymraeg Gwynllyw tomorrow. There is no cost for this. All the children need to bring is themselves and their packed lunch. Children are to come in school uniform for this day as they will be having lessons.


EVERYONE

Family Questionnaire - Extending Survey Time

Thank you to all who have filled out our family questionnaire. We would value you all filling in this questionnaire because this will help us to celebrate success, ensure adequate staff training for points raised and plan for improvement. Please follow the link below:

We will extend this link’s time and keep it open until Thursday (15/06/2023) at 12pm. Thank you in advance!

EVERYONE

Staff Charity Netball

Our Panteg staff have taken part in a mixed netball tournament for Cancer Research. The event was organised in memory of Emily Clark, a pupil at Croesyceiliog who sadly passed away in 2016. Well done #teamPanteg! £1,375 was raised!

NURSERY TO YEAR 5

Reminder of Next Year’s Training Days

We’ve had a few queries over the last couple of days around our training days for next year. Here are our training days for 2023-2024 in case you missed them:

-Friday, 1st September (before the children come back after the Summer holidays)

-Monday, 6th of November (Straight after the October Half Term break)

-Monday, 8th of January & Tuesday, 9th of January (Straight after the Christmas break)

-Monday, 8th of April (Straight after the Easter break)

-Monday, 3rd of June (Straight after the Whitsun break)


EVERYONE

Upcoming Dates

 • Open Evening for New Nursery Families - 15/06/2023

 • Reception Trip to Cheeky Monkeys - 20/06/2023

 • Rock and Roll Dance-a-thon- 23/06/2023

 • Year 6 Transition Day to Gwynllyw – 28/06/2023

 • School Sports Days

 • Progress Step 1 Sports Day

 • 03/07/2023 (Back Up Date: 10/07/2023)

 • Morning Nursery at 10:00-11:15

 • Afternoon Nursery and Reception Classes at 1:30-2:45

 • Progress Step 2 Sports Day

 • (Years 1, 2 and 3)

 • 04/07/2023 (Back Up Date: 11/07/2023)

 • 1:30-3:00

 • Progress Step 3 Sports Day

 • (Years 4, 5 and 6)

 • 05/07/2023 (Back Up Date: 12/07/2023)

 • 1:15-3:00

 • Dewin yr Os (Wizard of Oz) Dress Rehearsals: 13/07/2023 & 14/07/2023

 • Dewin yr Os (Wizard of Oz) Shows (Morning and Early Evening): 17/07/2023

 • Year 6 Graduation Ceremony: 19/07/2023 (1:45pm)

112 views0 comments

Comments


bottom of page