top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 20.05.2022 - Heads Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

Blwyddyn 6 Sleepover

Mae wedi bod yn amser gwych i ddisgyblion Blwyddyn 6! Maen nhw wedi gwneud cymaint - hyd yn oed yn cynnwys ymladd â chlustogau! Ac, dwi erioed wedi gweld cymaint o pizza yn cael ei fwyta yn fy mywyd! Mae’n deg dweud eu bod nhw wedi cael profiadau newydd gwych, wedi cael amser i fondio mewn ffordd wahanol iawn i’r arfer… ac y byddan nhw’n bendant yn cysgu’r penwythnos yma!Ymddiheuriadau am Cymysg gyda Dyddiadau

Ddydd Mawrth, anfonwyd y diwrnodau hyfforddiant staff ar gyfer y flwyddyn nesaf atoch. Yn anffodus, roedd ein meddalwedd cyfieithu yn gwneud llanast o ddyddiau (nid dyddiadau) y diwrnodau hyfforddi hynny. Felly dyma nhw eto, yn gywir. Anfonodd y swyddfa ail fersiwn gyda'r dyddiadau a'r amseroedd cywir.


-Dydd Gwener, 2 Medi, 2022 (sy'n golygu y bydd y flwyddyn academaidd newydd yn dechrau i blant ddydd Llun, 4ydd Medi, 2022)

-Dydd Llun, 7fed o Dachwedd, 2022 (yn dilyn Gwyliau Hanner Tymor yr Hydref)

-Dydd Llun, 9fed o Ionawr, 2023 a dydd Mawrth, 10fed o Ionawr, 2023 (yn dilyn Gwyliau'r Nadolig)

-Dydd Llun, 17eg o Ebrill, 2023 (yn dilyn Gwyliau'r Pasg).


Cyhoeddiad y Swyddfa

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi y bydd Mrs Redwood o'r swyddfa yn aros gyda ni ar ôl newid mewn amgylchiadau. Mae Mrs Redwood yn gaffaeliad amhrisiadwy i’r ysgol ac wedi bod yn hynod gefnogol i mi yn bersonol.


Fodd bynnag, rydym yn dal i gyflogi ‘Swyddog Cefnogi Ysgol’ rhan amser a fydd yn canolbwyntio ar bresenoldeb. Y dyddiad cau ar gyfer y swydd hon yw dydd Llun, 25 Mai am 12.00pm.


Partner Gwella Ysgolion

Yr wythnos hon, cawsom ymweliad gan ein ‘Partner Gwella Ysgolion’ o’r consortiwm addysg lleol (EAS). Roedd adborth Mr Griffiths yn hynod gadarnhaol ac yn dangos pa mor wych yw’r siwrnai ddatblygu rydym ni i gyd wedi bod arni yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Rydym nawr yn cynnal astudiaeth achos i ddangos pa mor dda yr ydym ar ein taith i ragoriaeth. Nid ydym yno eto - ond rydym yn gweithio bob dydd i wella safonau addysgu, dysgu a lles ein plant.


Llyfrau Darllen

Rydym wedi cael llawer o adborth cadarnhaol ar gyfer ein systemau darllen newydd i blant ar gynlluniau darllen. Yr adborth rydym yn ei glywed gan y mwyafrif helaeth o grwpiau blwyddyn yw eu bod yn cael eu helpu'n fawr trwy gael copïau digidol o'r llyfrau a'r codau QR i helpu plant i wneud cynnydd. Dechreuon ni wneud hyn gyda darllen Cymraeg ac rydyn ni nawr mewn sefyllfa i gyflwyno'r codau QR ar gyfer ein cynllun darllen wedi'i lefelu Saesneg.


Os ydych chi'n cael trafferth darllen y llyfrau hyn - neu os nad yw'r system yn gweithio i'ch teulu, cysylltwch â'ch athro dosbarth i gael cyngor a chefnogaeth.


Cyfarfodydd Cynnydd a Lles Disgyblion

Dyma’r alwad olaf am gyfarfodydd cynnydd a lles disgyblion. Mae llawer o deuluoedd wedi cofrestru yn barod - sy'n wych! Nid yw hwn yn gyfarfod gorfodol, gan y byddwn yn cael adroddiad interim byr, un dudalen unwaith eto cyn diwedd y flwyddyn. Fodd bynnag, rydym wedi neilltuo 3:30pm-5:30pm ar y 6ed a’r 7fed o Fehefin os hoffech gysylltu gydag athro/athrawes eich plentyn, trafod pontio, gofyn cwestiynau am y camau nesaf neu gael gwybod am gynnydd eich plentyn ers yr adroddiad llawn cyn y Pasg.


Er mwyn bwcio sgwrs ffôn neu gyfarfod Microsoft Teams gydag athro eich plentyn, llenwch y ffurflen hon isod. Cyntaf i'r felin o ran slotiau amser! Y dyddiad cau ar gyfer bwcio lle yw dydd Llun, Mai 23ain am 12:00pm.Bydd cyfarfodydd cynnydd a lles disgyblion y flwyddyn nesaf yn ychwanegu’r opsiwn o gyfarfodydd wyneb yn wyneb hefyd.


Treialon Pêl-droed

A oes gan eich plentyn angerdd am bêl-droed? Mae Academi AFC Sir Casnewydd yn cynnal digwyddiad recriwtio treial agored ddydd Mawrth 24ain o Fai, 2022, ar gyfer grŵp oedran dan 7 y tymor nesaf. Er mwyn egluro, mae hyn ar gyfer bechgyn sydd ar hyn o bryd ym Mlwyddyn 1 yn yr ysgol gynradd ac y bydd eu dyddiad geni rhwng 01/09/2015 a 31/08/2016. Y ddolen i’r ffurflen ar-lein i wneud cais yw http://bit.ly/ncafctellus ac mae’r ffurflen yn cau am 6.00pm ddydd Sul 22ain Mai.


Taith Rygbi

Mae Hedd ac Arwel wedi dychwelyd ar ôl taith lwyddiannus iawn yn yr Eidal gan ennill y Twrnamaint Paese. Mae hyn yn dipyn o gamp i'r bechgyn a'u cyd-chwaraewyr. Mae Ysgolion Rhanbarth Rygbi Pont-y-pŵl wedi bod yn brofiad anhygoel i’r bechgyn, gan chwarae rygbi ar lefel uwch, ffurfio cyfeillgarwch newydd, creu atgofion a chynrychioli Ysgol Panteg gyda balchder. Maen nhw wedi chwalu’n llwyr ar ôl byw eu bywyd gorau dros y 6 diwrnod diwethaf! Da iawn bechgyn!


Os yw eich plentyn wedi cyflawni rhywbeth tu allan i'r ysgol, gadewch i ni wybod er mwyn i ni ddathlu llwyddiant gyda'n gilydd fel Teulu Panteg!

 

Year 6 Sleepover

What a fantastic trip it has been for our Year 6 pupils! They have done so much - even including a pillow fight! And, I’ve never seen so much pizza being consumed in my life! It’s fair to say they have had some great new experiences, had time to bond in a very different way to normal… and that they will definitely sleep this weekend!

Apologies for Mix up with Dates

On Tuesday, you were sent the training days for next year. Unfortunately, our translation software messed up the days (not the dates) of those training days. So here they are again, correct. The office did send out a second version with the correct dates and times.


-Friday, 2nd of September, 2022 (which means the new academic year will start for children on Monday, 4th September, 2022)

-Monday, 7th of November, 2022 (following the Autumn Half Term Holidays)

-Monday, 9th of January, 2023 & Tuesday, 10th of January, 2023 (following the Christmas Holidays)

-Monday, 17th of April, 2023 (following the Easter Holidays).


Office Announcement

We are very pleased to announce that after a change of circumstance, Mrs Redwood from the office, will be staying with us. Mrs Redwood is an invaluable asset to the school and has been extremely supportive to me personally.


We are, however, still employing an part time ‘School Support Officer’ who will be focusing on attendance. The closing date for this job is Monday, 25th of May at 12.00pm.


School Improvement Partner

This week, we received a visit from our ‘School Improvement Partner’ from the local education consortium (EAS). Mr Griffiths’ feedback was extremely positive and showed how fantastic a journey of development we have all been on in the last year. We are now undertaking a case study to show how we are well on our pathway to excellence. We’re not there yet - but we are working every day to improve standards of teaching, learning and wellbeing for our children.


Reading Books

We have had lots of positive feedback for our new reading systems for children on reading schemes. The feedback we are hearing from the vast majority of year groups is that they are really helped by having digital copies of the books and QR codes to help children progress. We began doing this with Welsh reading and we are now in a position to roll out the QR codes for our English levelled reading scheme.


If you are having difficulty reading these books - or the system is not working for your family, get in contact with your class teacher to get some advice and support.


Pupil Progress and Wellbeing Meetings

This is the last call for pupil progress and wellbeing meetings. Lots of families have signed up already - which is great! This is not a compulsory meeting, since we will be having short, one page interim report once again before the end of the year. However, we have allocated 3:30pm-5:30pm on the 6th and 7th of June if you would like to touch base with your child’s teacher, discuss transition, ask questions about next steps or simply find out about your child’s progress since the report before Easter.


In order to book a telephone conversation or Microsoft Teams meeting with your child’s teacher, simply fill out this form below. First come first served with regards to time slots! The booking deadline is Monday, May 23rd at 12:00pm.Next year’s pupil progress and wellbeing meetings will add the option of face-to-face meetings too.


Football Trials

Does your child have a passion for football? Newport County AFC Academy is holding an open trial recruitment event on Tuesday 24th May 2022 for next season’s U7 age group only. To clarify this is for boys that are currently Year 1 in primary school and whose date of birth will be between 01/09/2015 and 31/08/2016. The link to the online form to apply is http://bit.ly/ncafctellus and the form closes at 6.00 pm on Sunday 22nd May 2022.


Rugby Tour

Hedd and Arwel have returned after a very successful tour in Italy winning the Paese Tournament. This is a huge achievement for the boys and their team mates. Pontypool Rugby District Schools has been an amazing experience for the boys, playing rugby at a higher level, forming new friendships, making memories and representing Ysgol Panteg with pride. They are absolutely shattered after living their best life over the last 6 days! Da iawn bechgyn!


If your child has achieved something outside school, let us know so that we can celebrate success together as Teulu Panteg!

78 views0 comments

Comments


bottom of page