Menu
Home Page

Meithrin Ger y Gamlas

Croeso i'r Meithrin!

Welcome to Nursery!

 

 

Croeso i dudalen dosbarth y Meithrin! Rydym yn ddosbarth o 60 o blant, 30 yn y bore a 30 yn y prynhawn, llawn egni, brwdfrydedd a'r awch i ddysgu sgiliau a gwybodaeth newydd gan ein athrawon Miss Prosser, Miss Sibthorpe, Miss James a Miss Parker. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn llawn hwyl a sbri sydd yn cynnwys nifer o brofiadau newydd a rhai rydym eisiau darganfod mwy amdanynt.

 

Welcome to the Nursery's class page! In our class there are 60 children, 30 in the morning and 30 in the afternoon. We are full of energy, enthusiasm and we have a thirst for learning new skills and information with the help of our teachers; Miss Prosser, Miss Sibthorpe, Miss James and Miss Parker. We are looking forward to a year full of fun and excitement that includes many new and previous experiences that we would like to learn more about.

 

 

Ein thema dosbarth   Our class theme

 

Mae'r tanner tymor nesaf yn wahanol iawn i ni. Pob wythnos rydym yn dysgu rhigwm newydd ac rydych chi yn gallu dod i'n gweld ni yn yr ysgol pob wythnos hefyd! Rydym am ddysgu nifer o eirfa newydd trwy ganu a dysgu amrywiaeth o symudiadau gwahanol. Rydym yn edrych ymlaen at yr wythnosau prysur o'n blaenau. O dan mae gwybodaeth am y dyddiadau a threfniadau'r diwrnodau agored. Bydd giat y Feithrin yn cael ei agor i chi ar gyfer y sesiynnau. Nid oes angen dod trwy'r swyddfa.

 

 

The next half term is going to be very different for us. Each week we will be learning a new rhyme and you will also be able to come into class to see us every week! We look forward to learn many new words and movements as we sing. We can't wait to start these busy few weeks. Underneath you can find the dates and the arrangements for the open days. The Nursery gate will be opened for you to attend these sessions. You do not need to enter through the office.

 

Dyddiad/ Date Meithrin AM Meithrin PM
Dydd Gwener  Friday  03/05/19 9:30 - 11:30 1:00 - 3:00
Dydd Gwener  Friday  10/05/19 9:30 - 11:30 1:00 - 3:00
Dydd Gwener  Friday  17/05/19 9:30 - 11:30 1:00 - 3:00
Dydd Iau  Thursday  23/05/19 9:30 - 11:30 1:00 - 3:00

 

 

Gwybodaeth pwysig!  Important information!

 

Rydym yn bwyta ffrwyth ac yn yfed llaeth yn ddyddiol yn y dosbarth. Gofynnwn i chi yn garedig i cyfrannu £3 bob hanner tymor tung at cost y ffrwyth 

We eat fruit and drink milk every day in our class. We kindly ask that you contribute £3 every half term to the cost of the fruit.

 

Achos rydym mor brysur yn chwarae ac yn mwynhau, rydym yn aml yn tynnu cotiau a siwmperi/cardigan heb ei rhoi yn ddiogel ar y bachyn. Oes modd sicrhau bod ein henwau ar bob ddarn o ddillad er mwyn sicrhau ein bod yn cymryd popeth adref ar ddiwedd y sesiwn.  

Because we are so busy playing and learning, we often remove our coats and jumpers/cardigans without placing them safely on our pegs. Please can you make sure that our names are on every item on clothing for us to be able to take them home at the end of our session.

 

 

Diolch yn fawr

Dosbarth Meithirn

 

 

Top