Menu
Home Page

Meithrin - Ger y Gamlas

Croeso i'r Meithrin!

Welcome to Nursery!

 

 

Croeso i dudalen dosbarth y Meithrin! Rydym yn ddosbarth o 41 o blant. Mae 27 yn y bore a 14 yn y prynhawn. Rydym llawn egni, brwdfrydedd ac yn mwynhau dysgu gyda'n athrawon newydd; Miss Browning, Miss James a Miss Parker. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn llawn hwyl a sbri sydd yn cynnwys nifer o brofiadau newydd.

 

Welcome to the Nursery's class page! We are a class of 41 children. There are 27 in the morning and 14 in the afternoon. We are energetic, eager children who enjoy learning with our new teachers; Miss Browning, Miss James and Miss Parker. We are looking forward to a year of fun which will include many new experiences. 

 

 

Ein thema dosbarth   Our class theme

 

Ein thema dros yr hanner tymor nesaf yw 999. Byddwn yn dysgu am bobl sydd yn ein helpu ac yn dysgu llawer o ganeuon newydd. 

 

Our new class theme this half term is 999. We will be learning about people who help us and we will be learning lots of new songs to help us in the class. 

 

 

 

 

Gwybodaeth pwysig!  Important information!

 

Rydym yn bwyta ffrwyth ac yn yfed llaeth yn ddyddiol yn y dosbarth. Gofynnwn i chi yn garedig i gyfrannu £3 bob hanner tymor tuag at cost y ffrwyth 

We eat fruit and drink milk every day in our class. We kindly ask that you contribute £3 every half term to the cost of the fruit.

 

Achos rydym mor brysur yn chwarae ac yn mwynhau, rydym yn aml yn tynnu cotiau a siwmperi/cardigan heb ei rhoi yn ddiogel ar y bachyn. Oes modd sicrhau bod ein henwau ar bob ddarn o ddillad er mwyn sicrhau ein bod yn cymryd popeth adref ar ddiwedd y sesiwn.  

Because we are so busy playing and learning, we often remove our coats and jumpers/cardigans without placing them safely on our pegs. Please can you make sure that our names are on every item on clothing for us to be able to take them home at the end of our session.

 

 

Diolch yn fawr

Dosbarth Meithirn

 

 

Top