Menu
Home Page

Meithrin - Ger y Gamlas

Croeso i'r Meithrin!

Croeso i dudalen dosbarth y Meithrin! Rydym yn ddosbarth o 54 o blant. Mae 30 yn y bore a 24 yn y prynhawn. Rydym llawn egni, brwdfrydedd ac yn mwynhau dysgu gyda'n athrawon newydd; Miss Browning, Miss James, Miss Parker a Miss Pike. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn llawn hwyl a sbri sydd yn cynnwys nifer o brofiadau newydd.

 

Welcome to the Nursery's class page! We are a class of 54 children. There are 30 in the morning and 24 in the afternoon. We are energetic, eager children who enjoy learning with our new teachers; Miss Browning, Miss James, Miss Parker and Miss Pike. We are looking forward to a year of fun which will include many new experiences. 

 

 

Ein thema dosbarth   Our class theme

 

Ein thema dros yr hanner tymor nesaf yw Eira man ac eira mawr. Byddwn yn dysgu am yr Arctig a'r Antarctig a pha anifeiliaid sy'n byw yna. Hefyd, byddwn yn cymharu Pontypwl gyda'r Arctig a'r Antarctig. I ddatblygu ein sgiliau STEM, byddwn yn adeiladu iglw gan ddefnyddio poteli llaeth i allu chwarae rol yn yr Arctig a'r Antarctig. Rydym yn edrych ymlaen at nifer o gyfleoedd i ddatblygu ein sgiliau celf a dawns creadigol. 

 

Our new class theme this half term is Fine snow and large snow. We will be learning about the Arctic and the Antarctic and which animals live in both areas. We will also be comparing both places with Pontypool. In order to develop our STEM skills, we will be using milk bottles to build our very own igloo which will allow us to role play in the Arctic and the Antarctic. We are looking forward to many opportunities to develop our art and creative dance skills.

Diwrnod Santes Dwynwen Hapus💕

 

Gwybodaeth pwysig!  Important information!

 

Rydym yn bwyta ffrwyth ac yn yfed llaeth yn ddyddiol yn y dosbarth. Gofynnwn i chi yn garedig i gyfrannu £3 bob hanner tymor tuag at cost y ffrwyth 

We eat fruit and drink milk every day in our class. We kindly ask that you contribute £3 every half term to the cost of the fruit.

 

Achos yr ydym yn brysur yn chwarae ac yn mwynhau, rydym yn aml yn tynnu cotiau a siwmperi/cardigan heb ei rhoi yn ddiogel ar y peg. Oes modd sicrhau bod ein henwau ar bob ddarn o ddillad er mwyn sicrhau ein bod yn cymryd popeth adref ar ddiwedd y sesiwn.  

Because we are so busy playing and learning, we often remove our coats and jumpers/cardigans without placing them safely on our pegs. Please can you make sure that our names are on every item on clothing for us to be able to take them home at the end of our session.

 

Top