Menu
Home Page

Meithrin - Ger y Gamlas

Croeso i'r Meithrin!

Croeso i dudalen dosbarth y Meithrin! Rydym yn ddosbarth o 35 o blant. Mae 23 yn y bore ac 13 yn y prynhawn. Rydym llawn egni, brwdfrydedd ac yn mwynhau dysgu gyda'n athrawon newydd; Miss Browning, Miss James a Miss Wilson. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn llawn hwyl a sbri sydd yn cynnwys nifer o brofiadau newydd.

 

Welcome to the Nursery's class page! We are a class of 35 children. There are 23 in the morning and 13 in the afternoon. We are energetic, eager children who enjoy learning with our new teachers; Miss Browning, Miss James and Miss Wilson. We are looking forward to a year of fun which will include many new experiences. 

 

 

Ein thema dosbarth   Our class theme

 

Ein thema dros yr hanner tymor nesaf yw Dyma fi. Byddwn yn dysgu am ein gilydd, ein teuluoedd ac ein hardal leol. 

 

Our theme during this half term is This is me. We will be learning about each other, our families and our local area. 

 

Gwybodaeth pwysig!  Important information!

 

Rydym yn cynnal ein gwersi ymarfer corff ar Ddyddiau Gwener. Danfonwch eich plentyn i'r ysgol yn gwisgo ei gwisg ymarfer corff. (crys t gwyn, trowsus/siorts du ac esgidiau du/trainers) 

Our PE lessons take place every Friday. Please send your child in wearing their PE kit (white top, black bottoms and black shoes/trainers) 

 

Rydym yn bwyta ffrwyth ac yn yfed llaeth yn ddyddiol yn y dosbarth. Gofynnwn i chi yn garedig i gyfrannu £3 bob hanner tymor tuag at cost y ffrwyth 

We eat fruit and drink milk every day in our class. We kindly ask that you contribute £3 every half term to the cost of the fruit.

 

Achos yr ydym yn brysur yn chwarae ac yn mwynhau, rydym yn aml yn tynnu cotiau a siwmperi/cardigan heb ei rhoi yn ddiogel ar y peg. Oes modd sicrhau bod ein henwau ar bob ddarn o ddillad er mwyn sicrhau ein bod yn cymryd popeth adref ar ddiwedd y sesiwn.  

Because we are so busy playing and learning, we often remove our coats and jumpers/cardigans without placing them safely on our pegs. Please can you make sure that our names are on every item on clothing for us to be able to take them home at the end of our session.

 

Top