Menu
Home Page

Gwaith Cartref

Rydym yn gweithio tuag at ennill statws Ysgol Eco, felly bydd rhan fwyaf o'r gwaith cartref yn cael ei ddosbarthu ar lein. Gallwch cyflwyno eich gwaith yn eich llyfrau gwaith cartref.

 

Bydd gwaith cartref yn cael ei ddosbarthu yn wythnosol, ar ddyddiau Iau. Disgwylir i'r gwaith cartref cael ei ddychwelud ar y dydd Mawrth canlynol.

 

 

We are working towards Eco School status, therefore most homework will be presented electronically. You can present your homework book in your homework books.

 

Homework will be presented weekly on Thursdays, and it is expected back on the following Tuesday.

 

 

 

Yn ogystal a gwaith cartref, manteisiwch ar y cyfle i ddarllen ac ymarfer sillafu gyda'ch rieni gymaint a phosib. Byddaf yn ceisio gwrando arnoch yn y dosbarth o leiaf unwaith pob pythefnos - felly plis cofiwch dod a'ch cofnod darllen!

 

In addition to homework, please read and practise spellings with your parents as much as possible! I will try my best to listen to you read at least once every fortnight in class - so please remember your reading record!

Gweithgareddau ychwanegol i ddatblygu eich sgiliau darllen:

 • ysgrifennu crynodeb o pennod penodol.
 • ysgrifenu portread ar prif gymeriad
 • creu geiriadur personol o eiriau newydd (cofiwch cynnwys cyfieuthiad, teulu'r gair ac ystyr)
 • creu cwestiynnau ar testun ar gyfer ffrind.

 

Additional activities that can help develop reading comprehension:

 • write a summary on a particular chapter
 • write a character description
 • create a personal dictionary of new words (remember to include a translation, word family and definition)
 • create questions on a topic for a friend

Gweithgaredd geiriadur

Gwaith cartref 15/3/19

Eich gwaith cartref yw i ymchwilio Orangwtan - mi fyddwn yn defnyddio'r gwybodaeth yn ein gwersi wythnos nesaf.

 

Ymwchiliwch:

 • Cynefin (habitat)
 • Golwg (appearance)
 • Personoliaeth (personality)
 • Effaith datgoedwigo ar ei bywydau (impact of deforestation on their lives)

 

Os oes gennych gyfle beth am edrych ar effaith datgoedwigo ar anifeiliaid arall hefyd, gallwch ddefnyddio hyn fel cymhariaeth, a hefyd beth yw rhai o'r rhesymau dros datgoedwigo. 

Top