Menu
Home Page

Glas Goed - Mrs Jones

Picture 1

Croeso i Ddosbarth Derbyn

Glas Goed!

 

Croeso cynnes i ein dosbarth newydd, Glas Goed! Rydym yn ddosbarth o 31 o blant parchus a chyfeillgar gydag athrawon brwd a hwylus! Rydym dan ofal Mrs Jones, Miss Davies a Mrs Powell sydd yn awyddus i wneud ein profiad yn yr ysgol yn gofiadwy ac yn arbennig ym mhob ffordd. Rydym yn dysgu trwy chwarae er mwyn datblygu plant sydd yn hyderus, annibynnol ac, yn bwysicach byth, hapus!

 

Am ein hanner tymor cyntaf yn y Dosbarth Derbyn, rydym yn astudio'r thema 'Pwy ydw i a phwy wyt ti?' Byddwn ni'n gwneud llawer o waith yn seiliedig ar ein hunain, ein teuluoedd, ein diddordebau ac yn trafod beth rydym yn fwynhau a sut gallwn ni gwneud i'n dosbarth yn gyfforddus ac yn gyfarwydd ar ein cyfer ni.

 

Yn ystod y flwyddyn, byddwn yn datblygu sgiliau darllen ac ysgrifennu, sut i siarad Cymraeg yn rhugl, mathemateg, gwybodaeth a dealltwriaeth y byd, sgiliau corfforol a phersonol a datblygu ein sgiliau creadigol trwy waith creu a cherddoriaeth.

 

Rydym yn hynod gyffrous am ein blwyddyn newydd eleni, a hoffwn ichi ddefnyddio ein tudalen er mwyn dilyn ein taith trwy'r flwyddyn! Bydd negeseuon pwysig a digwyddiadau, ein sioe a thripiau, ein gwaith cartref a llyfrau darllen a llawer mwy yn cael eu llwytho i'r wefan yn aml! Gobeithio byddwch yn mwynhau dilyn ein taith ni trwy'r Dosbarth Derbyn!


A very warm welcome to our new class, Glas Goed! We are a class of 31 kind and respectful children with fun and enthusiastic teachers! We are under the care of Mrs Jones, Miss Davies and Mrs Williams, who are enthusiastic about making our experience in school memorable and special in every way. We learn through play in order to develop confident, independent and, most importantly, happy children!

 

For our first half term in Reception, we are studying the theme 'Who am I and who are you?'. We will be doing work based on ourselves, our families, our interests and discussing what we enjoy and how we can make our class comfortable and familiar to us.

 

During the year, we will be developing our reading and writing skills, learning how to speak Welsh fluently, mathematics, information and understanding of the world, physical and personal skills and developing our creative skills through artwork and music.

 

We are very excited about the year ahead, and we would like for you to use this page to follow our journey throughout the year! Important information and messages, our shows and trips, our homework and reading books, and so much more, will be uploaded to the website frequently! We hope you'll enjoy following our journey through Reception!

Amserlen yr wythnos. Weekly timetable.

 

Dydd Llun / Monday

 

Dydd Mawrth / Tuesday

 

Dydd Mercher / Wednesday

Ymarfer Corff / P.E. - Wythnos yn y neuadd, wythnos tu fas / One week in the hall, one week outside.

Dydd Iau / Thursday

 

Dydd Gwener / Friday

Gwaith Cartref / Homework - Pob yn ail wythnos / Every other week

Llyfrau Darllen / Reading Books - Yn wythnosol / Weekly

Negeseuon Pwysig

Important Messages

 

Yn y Derbyn, rydym yn cael amser 'llaeth a ffrwyth' am 10.00 pob bore. Rydym yn argymell bod eich plentyn yn dod a ffrwyth, neu lysiau, i'r ysgol er mwyn iddynt fwyta rhywbeth yn ystod y bore. Nid ydym ragor yn cymryd arian oddi wrth rieni/gwarchodon er mwyn cyflenwi ffrwyth ar eu cyfer yn yr ysgol. Rydym yn cyflenwi llaeth drostynt. Diolch yn fawr.smiley

 

Bydd gwaith cartref yn cael ei lan lwytho yn pythefnosol ar ein wefan o dan plant> tudalennau dosbarth. Gan ein bod yn Ysgol Eco na fydd copïau caled yn cael eu dosbarthu gan fod ein cyngor eco yn awyddus i leihau ar ein gwastraff papur.

 
In Reception, we have 'fruit and milk' time at 10.00 each morning. We recommend that your child brings fruit, or vegetables, to school in order to have something to eat during the morning. We no longer accept money from parents/guardians in order to supply fruit in school. We do supply milk for the children. Thank you. smiley

 

Our homework will be up loaded fortnightly to our class page. As an Eco School we will not be sending any hard copies home, our Eco council are very keen to reduce our amount of paper waste. However, if you do not have access to a computer or tablet please can you ask your class teacher to provide you with a paper copy.

 

Top