Menu
Home Page

Derbyn

Croeso i'r dosbarth Derbyn!

 

Gobeithio eich bod wedi mwynhau y Nadolig a'ch bod yn cadw'n ddiogel adref. Mae'r tymor yma yn dechrau ychydig yn wahanol gan eich bod yn gweithio o adref am ychydig. Byddwn yn gosod gwaith ar Google Classroom a byddwn yn rhannu gweithgareddau a gemau hwylus ar ein dosbarth rhithiol. Nid oes disgwyl i chi gwblhau a darparu tystiolaeth i'r holl weithgareddau o'r dosbarth rhithiol, fodd bynnag, rydym yn annog pob disgybl i ddefnyddio'r dosbarth rhithiol gymaint â phosib, mae hyn yn cynnig y gallu i ddisgyblion ymarfer sgiliau mewn ffordd hwylus a chreadigol.

 

Ein thema dysgu y tymor yma yw 'Brr mae’n oer.' ac fe fyddwn yn darllen stori hyfryd o'r enw 'Y Pengwin oedd eisiau hedfan'. Fe fyddwn yn cael llawer o hwyl yn dysgu a gwneud gweithgareddau hyfryd ar y llyfr yma. Fe fyddwn hefyd yn parhau gyda'n gwersi Tric a Chlic ac yn parhau gyda gwaith mathemateg. Cadwch yn ddiogel!smiley

 

 

 

We hope that you have had a lovely Christmas and that you are keeping safe and well at home. This term is starting a bit differently as you will be continuing with your work from home. We will be setting work on Google Classroom and will share fun activities and games on our Virtual Classrooms. You are not expected to complete and provide evidence to  all activities in the virtual classroom however, we encourage all pupils to use the virtual classroom as much as possible, this offers pupils the ability to practice skills in a fun and creative way.

 

Our learning theme is 'Brr it’s cold' and we will be starting our work with a lovely book called 'The penguin that wanted to fly'. We will have lots of fun with our creative activities based on this book as well as continuing with our Tric a Chlic  lessons in Welsh and maths lessons. Keep safe!smiley

Dosbarthiadau Rhithiol / Virtual Classrooms 

 

Dosbarth Miss Emmett  Glas Coed 

 

Dosbarth Miss Llewellyn Tŷ Coch

Amserlen yr wythnos. Weekly timetable. 

 

Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener

Diwrnod Lles/

Wellbeing day

Ymarfer Corff/

PE

Llyfrau Darllen /

Reading Books

 

Llyfrau darllen i fynd adref/ 

Reading books send home

 

 

 

Amser Ffrwyth / Fruit Time. 

 

Yn ddyddiol, rydym yn cael amser i fwyta ffrwyth. Gofynnwn yn garedig ichi ddarparu ffrwythau neu lysiau i'ch plentyn i fwyta adeg yma'r bore, tua 10 y.b. Dydy'r ysgol ddim yn casglu arian er mwyn darparu ffrwyth i'ch plentyn. Rydym yn ysgol bwyta’n iach a dyma ffordd dda o addysgu'r plant am fwydydd iachus blasus!

 

Each day, we have time to eat fruit. We ask kindly that you provide your child with fruits or vegetables to eat during this time, around 10 a.m. We do not collect money in order to provide fruit for your children. We are a healthy eating school and this is a good way to educate children on delicious healthy foods!

Top