Menu
Home Page

Derbyn

Croeso i'r dosbarth Derbyn!

 

Amser Deffro!

 

Yn nosbarth Tŷ Coch, rydym yn croesawu Miss Harley! Bydd Miss Harley yn addysgu'r dosbarth Derbyn am weddill y flwyddyn yn absenoldeb Miss Llewellyn, a fydd yn parhau i weithio o adref am y cyfnod hwn. 

 

Yn y Derbyn, bydd gennym Miss Harley a Miss Roberts yn nosbarth Tŷ Coch, a Miss Emmett, Miss Sawday a Miss Hixon yn nosbarth Glas Coed. Byddwn hefyd yn croesawu Mrs Williams pob yn ail Ddydd Mercher i'r Derbyn.

 

Yn ystod ein 5ed Hanner Tymor yn y Derbyn, rydym am astudio'r thema 'Amser Deffro'. Byddwn yn ffocysu ar lyfr 'Y Lindysyn Llwglyd Iawn' yn ystod ein sesiynau thema, gan archwilio cylchred bywyd y lindysyn, blasu bwydydd gwahanol, a thyfu pili-palod ein hunain! 

 

Bydd y Derbyn hefyd yn defnyddio'r ardal allanol yn fwy yn ystod ein tymor yr haf, trwy blannu blodau, adnewyddu'r ardal allanol a cheisio tyfu bwydydd hefyd! 

 

Am ein sesiynau iaith, byddwn yn parhau i ddilyn tric-a-chlic. Am ein darllen, rydym am barhau i ddefnyddio'r wefan tric-a-chlic, er mwyn lleihau'r risg inni fel staff ac ichi a'ch plant. Dyma'r wefan y byddent yn defnyddio: 

 

https://tricachlic.cymru/en

 

Mae llawer i edrych ymlaen at yn ystod ein tymor yr haf! Rydym yn gyffrous iawn i gael ein dosbarthiadau ni llawn plant unwaith eto. Byddwn yn cadw at ganllawiau'r llywodraeth trwy sicrhau bod plant yn: 

 

- Bwyta eu cinio o fewn y dosbarthiadau

- Defnyddio iard wahanol i gadw pellter oddi ar blant eraill

- I olchi dwylo a defnyddio gel yn rheolaidd

- Bydd aelodau o staff yn gwisgo mygydau yn y dosbarthiadau trwy'r amser. 

 

Bydd ein hamseroedd dechrau a gorffen hefyd yn newid. Gwelwir isod: 

Tŷ Coch - 9.00 - 3.00 

Glas Coed - 9.15 - 3.15 

 

Diolch yn fawr!

 

Wakey Wakey! 

 

In Tŷ Coch we are welcoming Miss Harley! Miss Harley will be teaching Reception until the end of the year in Miss Llewellyn's absence, who will continue to work from home during this time. 

 

In Reception, we have Miss Harley and Miss Roberts teaching Tŷ Coch, and Miss Emmett, Miss Sawday and Miss Hixon teaching Glas Coed. We are also welcoming Mrs. Williams to Reception every other Wednesday. 

 

During our 5th Half Term, Reception will be studying the theme 'Wakey Wakey'. We will be focusing on the book 'The Very Hungry Caterpillar' during our thematic sessions, through observing the life cycle of a caterpillar, tasting different foods, and growing our very own butterflies! 

 

Reception will also be making use of their outdoor area more so during the summer term, through planting flowers, enhancing the outdoor space, and attempting to grow vegetables, too!

 

 

For our language sessions, we will continue to follow tric-a-chlic. For our reading, we will continue to use the tric-a-chlic webpage, in order to reduce the risk of exposure to staff and children. Here is a link to the webpage we will be using: 

 

https://tricachlic.cymru/en

 

There is plenty to look forward to during our summer term! We are very excited to have the children back in the classroom once again. We will follow the government guidelines through ensuring that children:

 

- Eat their dinner in the classroom

- Use separate yards to ensure distance from other children

- Washing their hands and use hand gel frequently

- Staff members are to wear face-covering at all times in the classroom. 

 

Our start and finish times have also changed, see below:  

Tŷ Coch - 9.00 - 3.00 

Glas Coed - 9.15 - 3.15 

 

Diolch yn fawr!

Dosbarthiadau Rhithiol / Virtual Classrooms 

 

Dosbarth Miss Emmett  Glas Coed 

 

Dosbarth Miss Llewellyn Tŷ Coch

Amserlen yr wythnos. Weekly timetable. 

 

Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener

Diwrnod Lles/

Wellbeing day

Ymarfer Corff/

PE

 

 

Sesiynau darllen yn cael eu cynnal yn y dosbarth/

Reading sessions held in class.

 

 

 

 

Amser Ffrwyth / Fruit Time. 

 

Yn ddyddiol, rydym yn cael amser i fwyta ffrwyth. Gofynnwn yn garedig ichi ddarparu ffrwythau neu lysiau i'ch plentyn i fwyta adeg yma'r bore, tua 10 y.b. Dydy'r ysgol ddim yn casglu arian er mwyn darparu ffrwyth i'ch plentyn. Rydym yn ysgol bwyta’n iach a dyma ffordd dda o addysgu'r plant am fwydydd iachus blasus!

 

Each day, we have time to eat fruit. We ask kindly that you provide your child with fruits or vegetables to eat during this time, around 10 a.m. We do not collect money in order to provide fruit for your children. We are a healthy eating school and this is a good way to educate children on delicious healthy foods!

Top