Menu
Home Page

Derbyn

Croeso i'r dosbarth Derbyn!

 

Croeso cynnes i'r derbyn! Rydym yn flwyddyn o 80 o blant hwylus a chyfeillgar gydag athrawon brwd! Rydym dan ofal Miss Emmett, Mrs Jones, Miss Llewellyn, Miss Sibthorpe, Miss Sawday a Mrs Teague ac rydym yn awyddus i wneud eich profiad yn yr ysgol yn gofiadwy ac yn arbennig ym mhob ffordd. Rydym yn dysgu trwy chwarae er mwyn datblygu plant sydd yn hyderus, annibynnol ac, yn bwysicach byth, hapus! 

 

Yn ystod ein hanner tymor cyntaf yn y Dosbarth Derbyn, rydym am astudio'r thema '999'. Byddwn ni'n gwneud gwaith am bobl sydd yn helpu, yn ein cymdeithas a'n cartrefi! Byddwn hefyd yn astudio digwyddiadau yn ein byd heddiw - ar hyn o bryd, rydym am astudio'r Amason ac effaith y tan sydd ar hyn o bryd yn ei losgi yna. 

 

Yn ystod y flwyddyn, byddwn yn datblygu sgiliau darllen ac ysgrifennu, sut i siarad Cymraeg yn rhugl, mathemateg, gwybodaeth a dealltwriaeth y byd, sgiliau corfforol a phersonol, lles, technoleg, gwyddoniaeth a datblygu ein sgiliau creadigol trwy waith creu a cherddoriaeth. 

 

Rydym yn hynod gyffrous am ein blwyddyn newydd eleni, a hoffwn i chi ddefnyddio ein tudalen er mwyn dilyn ein taith trwy'r flwyddyn! Bydd negeseuon pwysig a digwyddiadau, ein sioe a thripiau, ein gwaith cartref a llyfrau darllen a llawer mwy yn cael eu llwytho i'r wefan yn aml! Gobeithio byddwch yn mwynhau dilyn ein taith ni trwy'r Dosbarth Derbyn!


A very warm welcome to reception! We are a year group of 80 fun and respectful children with enthusiastic teachers! We are under the care of Miss Emmett, Mrs Jones, Miss Llewellyn, Miss Sibthorpe, Miss Sawday and Mrs Teague, who are enthusiastic about making your experience in school memorable and special in every way. We learn through play in order to develop confident, independent and, most importantly, happy children!

 

For our first half term in Reception, we are studying the theme '999'. We will be looking at those we help us, in our homes and the wider community. We will also be studying current world events - currently, we will be studying the Amazon and the impact of the fire currently burning there. 

 

During the year, we will be developing our reading and writing skills, learning how to speak Welsh fluently, mathematics, information and understanding of the world, physical and personal skills, wellbeing, technology, science and developing our creative skills through artwork and music. 

 

We are very excited about the year ahead, and we would like for you to use this page to follow our journey throughout the year! Important information and messages, our shows and trips, our homework and reading books, and so much more, will be uploaded to the website frequently! We hope you'll enjoy following our journey through Reception!

Llythyr i rieni / a letter to parents

Amserlen yr wythnos. Weekly timetable. 

 

Dydd Llun / Monday

 

Dydd Mawrth / Tuesday

 

Dydd Mercher / Wednesday

Ymarfer Corff  / P.E. -  Wythnos yn y neuadd, wythnos tu fas / One week in the hall, one week outside.

Dydd Iau / Thursday

 

Dydd Gwener / Friday

Llyfrau Darllen / Reading Books 

 

Amser Llaeth a Ffrwyth / Fruit and Milk time. 

 

Yn ddyddiol, rydym yn cael amser i yfed llaeth, sydd yn cael eu darparu gan yr ysgol, a bwyta ffrwyth. Gofynnwn yn garedig ichi ddarparu ffrwythau neu lysiau i'ch plentyn i fwyta adeg yma'r bore, tua 10 y.b. Dydy'r ysgol ddim yn casglu arian er mwyn darparu ffrwyth i'ch plentyn. Rydym yn ysgol bwyta’n iach a dyma ffordd dda o addysgu'r plant am fwydydd iachus blasus!

 

Each day, we have time to drink milk, which is provided by the school, and eat fruit. We ask kindly that you provide your child with fruits or vegetables to eat during this time, around 10 a.m. We do not collect money in order to provide fruit for your children. We are a healthy eating school and this is a good way to educate children on delicious healthy foods!

Top