Menu
Home Page

Blwyddyn 6

Croeso

 

 

Blwyddyn o 59 o blant brwdfrydig eleni, yn cydweithio'n galed gyda Mr Evans a Miss Williams. Byddwn yn canolbwyntio ar ddatblygu ein sgiliau llafar ac ysgrifenedig ynghyd â datblygu amrywiaeth o sgiliau trawsgwricwlaidd. Byddwn yn cyflwyno llawer o'r hyn rydyn ni'n ei ddysgu trwy ddefnyddio technoleg fath a seesaw a google classroom. Mae'r holl fyfyrwyr wedi addasu i'r sefyllfa bresennol yn rhagorol ac rydym yn edrych ymlaen at ddychwelyd i'r gwaith. Rydym yn gobeithio datblygu profiadau technolegol newydd trwy ddefnyddio roboteg a chodio. Trwy ddatgelu myfyrwyr i STEM a rhoi cyfleoedd iddynt archwilio cysyniadau sy'n gysylltiedig â STEM, byddant yn datblygu angerdd amdano a gobeithio dilyn swydd mewn maes STEM.

 

A year group of 59 enthusiastic children this year, working hard together with Mr Evans and Miss Williams. We will be focusing on developing our oracy and written skills as well as developing an array of cross curricular skills. We will be presenting a lot of what we learn through the use of technologies such as seesaw and google classroom. All students have adapted to the current situation outstandingly and we are looking forward to getting back to work. We hope to develop new technological experiences through the use of robotics and coding. By exposing students to STEM and giving them opportunities to explore STEM-related concepts, they will develop a passion for it and hopefully pursue a job in a STEM field.

 

Ymarfer corff/ Physical education

 

Mae ein gwersi ymarfer corff ar Ddydd Iau. Rydym ni yn cael gwersi tu fewn a thu fas felly plîs dewch a gwisg addas.

 

Our physical education lessons are on Thursdays. We have our lessons inside and outside, therefore please bring appropriate clothing.

Top