Menu
Home Page

Blwyddyn 6

Croeso

 

Grŵp blwyddyn o 35 o blant brwdfrydig eleni, yn gweithio'n galed gyda Mr Evans a Miss Jones. Byddwn yn canolbwyntio ar ddatblygu ein sgiliau llafar ac ysgrifenedig ynghyd â datblygu amrywiaeth o sgiliau trawsgwricwlaidd. Rydym yn gyffrous iawn i ddefnyddio 'Abacus' sef ein cynllun gwaith newydd ar gyfer rhifedd, a fydd yn helpu pob disgybl i gyflawni rhagoriaeth. Trwy ymgorffori ein 4 gwerth craidd sef teulu, caredigrwydd, angerdd ac uchelgais yn ein cwricwlwm eang a chytbwys byddwn yn darparu'r sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen ar blant i'w datblygu'n unigolion gwybodus cyflawn.

 

Ein nod yw addysgu pob disgybl i'r lefelau uchaf o gyflawniad academaidd, i'w galluogi i gyrraedd ac ehangu eu potensial, a'u paratoi i ddod yn aelodau cynhyrchiol, cyfrifol, moesegol, creadigol a thosturiol o'r gymdeithas.

 

Credwn fod plentyn hapus yn un llwyddiannus. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd cadarnhaol, diogel ac ysgogol i blant ddysgu, lle mae pawb yn cael eu gwerthfawrogi.

 

Diolch yn fawr

Mr Evans a Miss Jones

 

A year group of 35 enthusiastic children this year, working hard together with Mr Evans and Miss Jones. We will be focusing on developing our oracy and written skills as well as developing an array of cross curricular skills. We are very excited to use 'Abacus' which is our new scheme of work for numeracy, which will help all pupils achieve excellence. By embedding our 4 core values which are, family, kindness, passion, and ambition into our broad and balanced curriculum we will provide children with the skills, knowledge and understanding they need to develop into well-rounded, informed individuals.

 

Our aim is to educate all students to the highest levels of academic achievement, to enable them to reach and expand their potential, and to prepare them to become productive, responsible, ethical, creative and compassionate members of society.

 

We believe that a happy child is a successful one. We are committed to providing a positive, safe and stimulating environment for children to learn, where all are valued. 

 

Diolch yn fawr

Mr Evans a Miss Jones

Top