Menu
Home Page

Blwyddyn 4

Croeso

 

Grŵp blwyddyn o 48 o blant brwdfrydig eleni, yn gweithio'n galed gyda Mr Alexander a Miss Williams. Byddwn yn canolbwyntio ar ddatblygu ein sgiliau llafar ac ysgrifenedig ynghyd â datblygu amrywiaeth o sgiliau trawsgwricwlaidd. Rydym yn gyffrous iawn i ddefnyddio 'Abacus' sef ein cynllun gwaith newydd ar gyfer rhifedd, a fydd yn helpu pob disgybl i gyflawni rhagoriaeth. Trwy ymgorffori ein 4 gwerth craidd sef teulu, caredigrwydd, angerdd ac uchelgais yn ein cwricwlwm eang a chytbwys byddwn yn darparu'r sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen ar blant i'w datblygu'n unigolion gwybodus cyflawn.

 

Ein nod yw addysgu pob disgybl i'r lefelau uchaf o gyflawniad academaidd, i'w galluogi i gyrraedd ac ehangu eu potensial, a'u paratoi i ddod yn aelodau cynhyrchiol, cyfrifol, moesegol, creadigol a thosturiol o'r gymdeithas.

 

Credwn fod plentyn hapus yn un llwyddiannus. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd cadarnhaol, diogel ac ysgogol i blant ddysgu, lle mae pawb yn cael eu gwerthfawrogi.

 

Diolch yn fawr

Mr Alexander a Miss Williams

 

A year group of 48 enthusiastic children this year, working hard together with Mr Alexander and Miss Williams. We will be focusing on developing our oracy and written skills as well as developing an array of cross curricular skills. We are very excited to use 'Abacus' which is our new scheme of work for numeracy, which will help all pupils achieve excellence. By embedding our 4 core values which are, familykindnesspassion, and ambition into our broad and balanced curriculum we will provide children with the skills, knowledge and understanding they need to develop into well-rounded, informed individuals.

 

Our aim is to educate all students to the highest levels of academic achievement, to enable them to reach and expand their potential, and to prepare them to become productive, responsible, ethical, creative and compassionate members of society.

 

We believe that a happy child is a successful one. We are committed to providing a positive, safe and stimulating environment for children to learn, where all are valued. 

 

Diolch yn fawr

Mr Alexander a Miss Williams

 

Bydd angen i’ch plentyn gwisgo gwisg ymarfer corff; crys t gwyn, siorts du, trainers.

 

Your child will need to wear PE kit; white t-shirt, black shorts, trainers.

 

 

Ni ddylid rhoi unrhyw byrbrydau sydd yn cynnwys unrhyw cnau ym mocs bwyd eich plentyn.

 

Please ensure that you do not include any snacks that contain any nuts in your child's lunch box.

 

 

Gwaith Cartref

 


Rydym ni yn ysgol eco ac felly bydd pob darn o waith cartref ar y wefan ar y dudalen yma.

 

Hoffwn weld 3 darn o waith yr hanner tymor yma os gwelwch yn dda.

 

We are an eco school therefore every piece of homework will be on the website on this page. 

 

We would like to receive a minimum of 3 pieces of homework this half term please.

 

Diolch 
Mr Alexander a Miss Williams.

 

Llawysgrifen Ysgol Panteg

Top