Menu
Home Page

Blwyddyn 4 a 5 Mr Evans

Croeso

 

 

Dosbarth o 33 o blant brwdfrydig eleni, yn cydweithio'n galed gyda Mr Evans. Byddwn yn canolbwyntio ar ddatblygu ein sgiliau llafar ac ysgrifenedig ynghyd â datblygu amrywiaeth o sgiliau trawsgwricwlaidd. Byddwn yn cyflwyno llawer o'r hyn rydyn ni'n ei ddysgu trwy ddefnyddio technoleg a'n hochr greadigol. Bydd prosiectau STEM yn chwarae rhan allweddol yn ein haddysg eleni. Mae STEM yn bwysig oherwydd ei fod yn treiddio trwy bob rhan o'n bywydau. Trwy ddatgelu myfyrwyr i STEM a rhoi cyfleoedd iddynt archwilio cysyniadau sy'n gysylltiedig â STEM, byddant yn datblygu angerdd amdano a gobeithio dilyn swydd mewn maes STEM.

 

A class of 33 enthusiastic children this year, working hard together with Mr Evans. We will be focusing on developing our oracy and written skills as well as developing an array of cross curricular skills. We will be presenting a lot of what we learn through the use of technology and our creative side. STEM projects will play a key part in our education this year. STEM is important because it pervades every part of our lives. By exposing students to STEM and giving them opportunities to explore STEM-related concepts, they will develop a passion for it and hopefully pursue a job in a STEM field.

Ymarfer corff/ Physical education

 

Mae ein gwersi ymarfer corff ar brynhawn Dydd Mercher. Rydym ni yn cael gwersi tu fewn a thu fas felly plîs dewch a gwisg addas.

 

Our physical education lessons are on Wednesday afternoons. We have our lessons inside and outside, therefore please bring appropriate clothing.

Top