Menu
Home Page

Blwyddyn 3

Croeso i Flwyddyn 3!

Dau ddosbarth gyda 53 o blant sydd gyda ni eleni gyda Miss O'Sullivan yn dysgu dosbarth Pont Rhun a Mrs Wallis Evans a Mrs Jones yn rhannu dosbarth Groes Fach.  Mae Miss James hefyd yn ein helpu ym Mlwyddyn 3. laugh 

Ein thema dysgu am dymor y Gwanwyn yw "Amser Maith yn  ôl. Byddwn yn ymchwilio i storiâu ‘Babi’r Ogof’, ‘Y Cerrig Hud’ a’r ‘Brws Hud’ fel sbardun gan gynnwys trafod rhaglen ‘Igam Ogam’. Bydd y disgyblion yn derbyn profiadau o gynllunio gwisg neu arfau o oes y cerrig, creu ogof a phaent allan o ddeunyddiau naturiol a chreu offerynnau yn defnyddio offer ailgylchu. O fewn llythrennedd byddwn yn adrodd am oes y cerrig yn defnyddio sgrin werdd gan gymharu oes y cerrig gyda bywyd heddiw. Mae llawer o hwyl i gael y tymor yma! Pethau eraill fydd y plant yn gwneud fydd: cymharu cartrefi’r gorffennol a’r presennol, edrych ar goed teulu, cymharu ein tref heddiw a delweddau’r gorffennol, Blwyddyn Newydd Tsieineaidd, gymasteg, pêl-rwyd a gemau tîm, diogelwch rhyngrwyd, edrych ar wahanol fathau o greigiau a ffosilau, edrych i mewn i hen offerynnau, gweithgareddau cyfrif oes y cerrig a chymaint mwy!

 

Welcome to Year 3!

This year we have two classes with a total of 53 children.  Miss O'Sullivan teaching in Pont Rhun and Mrs Wallis Evans and Mrs Jones sharing Groes Fach.  Miss James is also helping in Year 3 this year. laugh

Our theme this Spring term is ‘a Long, Long Time Ago’. We are excited to be exploring the books ‘Cave Baby’, ‘Peter’s Pebbles’ and ‘The Magic Paintbrush’ including discussing the Welsh programme ‘Igam Ogam’. The pupils will experience designing an outfit or weapon from the stone age, making a cave and paint out of natural resources and making instruments using recycled materials. Within language we will be reciting about the stone age using a green screen, comparing life then and now. There is lots of fun to be had this term! Other things the children will be doing will be: comparing homes of the past and present, looking at family trees, comparing our town now and past images, Chinese New Year, gymastics, net ball and team games, internet safety, looking at different types of rocks and fossils, looking into old instruments, stone age counting activites and so much more!

Ymarfer Corff

Physical Education

 Gofynnwn yn garedig i'ch plant gwisgo'u dillad ymarfer corff i'r ysgol ar y diwrnod penodedig. Mae'r gwisg ymarfer corff yn cynnwys: crys t gwyn neu crys polo yr ysgol, siorts/legins/trowsus du a siwmper/cardiagn yr ysgol.

We kindly ask that you send your child to school in their P.E. kit on the day outlined above. The P.E. kit consists of: a white t-shirt or school polo shirt, black shorts/leggings/joggers and a school jumper/cardigan.

 

 

Mrs Wallis Evans

Mrs Jones

Miss O'Sullivan
Dydd Mercher / WednesdayDydd Llun / Monday
Dydd Iau / ThursdayDydd Mercher / Wednesday

 

Top