Menu
Home Page

Blwyddyn 1

Croeso i Flwyddyn 1!

Welcome to Year 1!

 

 

Croeso i Flwyddyn 1! Mae 69 o ddisgyblion yn y flwyddyn a bydden ni'n cael llawer o fwynhad a chwerthin gyda Miss Jacob a Miss Davies yn nosbarth Ysgubor Goed, Miss Prosser a Mr Masterton yn nosbarth Tŷ Cadno a Miss Jones a Mrs Teague yn nosbarth Maes Gwyn. Rydym yn athrawon egnÏol a creadigol iawn. Rydym wrth ein boddau yn canu, dawnsio, lliwio a gwneud ymarfer corff. 

Rydym yn mwynhau dysgu mewn nifer o ffurf gwahanol sydd yn ddiddorol ac yn gyffrous - gobeithio! Cadwch lygad ar ein tudalen am fwy o wybodaeth am ein dosbarthiadau, y gweithgareddau rydym ni'n gwneud ac am unrhyw newyddion newydd. 

 

 

Welcome to Year 1! There are 69 pupils in the year and we have lots of fun learning with Miss Jacob and Miss Davies in Dosbarth Ysgubor Goed, Miss Prosser and Mr Masterton in Dosbarth Tŷ Cadno and Miss Jones and Mrs Teague in Dosbarth Maes Gwyn. We are energetic and creative teachers who enjoy singing, dancing, colouring and taking part in sports.

We enjoy learning in a number of different ways that are interesting and exciting - we hope! Keep an eye on this page for more information about our classes, the activities we do and to keep up to date with any news! 

 

 

 

 

Gwybodaeth Pwysig

Important Information

 

Amserlen yr Wythnos

Weekly Timetable

 

Amser

Time

Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener

Bore

Morning

   

Dychwelyd llyfrau

darllen a gwaith cartref

Return reading books

and homework

Ymarfer corff

Miss Prosser

P.E

Diwrnod darllen

Miss Jacob

Miss Jones

Reading day

Prynhawn

Afternoon

   

Ymarfer corff

Miss Jones

P.E

Ymarfer corff 

Miss Jacob

P.E

 

Diwrnod darllen

Miss Prosser

Reading day

 

 

Ymarfer Corff

Physical Education

 Gofynnwn yn garedig i'ch plant gwisgo'u dillad ymarfer corff i'r ysgol ar y diwrnod penodedig. Mae'r gwisg ymarfer corff yn cynnwys: crys t gwyn neu crys polo yr ysgol, siorts/legins/trowsus du a siwmper/cardiagn yr ysgol.

We kindly ask that you send your child to school in their P.E. kit on the day outlined above. The P.E. kit consists of: a white t-shirt or school polo shirt, black shorts/leggings/joggers and a school jumper/cardigan.

 

Gwaith Cartref

Homework

 Mae'r gwaith carterf yn cael ei osod yn hanner dymhorol a gofynnwn i chi ddychwelyd y gwaith cartref yr wythnos cyn hanner/diwedd tymor ar y diwrnod nodwyd uchod. Mae'r dyddiad dychwelyd wedi'i nodi ar y gwaith cartref.

Homework is set every half term and we ask that the homework is returned the week before the end of each half term/term on the day noted above. The date for returning the homework can be found on the homework itself.

Dyma linc i'r dudalen gwaith cartref. Here is a link to the homework page.

 

Amser Snac

Snack Time

Mae amser snac yn digwydd yn ddyddiol. Gofynnwn yn garedig i chi ddarparu darn o ffrwyth neu lysiau ar gyfer yr amser yma.

Snack time happens daily. We kindly ask that you provide your child with a piece of fruit or veg for this time.

 

Thema'r Dosbarth

Class Theme

Mae thema'r dosbarth yn newid bob hanner tymor gyda'r plant yn rhannu eu syniadau am yr hyn hoffen nhw ddysgu o fewn y thema. Ar waelod y dadalen yma mae dolen hanner tymor sydd yn cynnwys gwybodaeth am y thema, syniadau'r plant a geirfa a brawddegau defnyddiol i chi fel rhieni.

The class theme changes each half term with the children sharing their ideas about the topics they would like to learn more about within each theme. At the bottom of this page you will find the half term tabs which contain information of the theme, the children's ideas and useful vocabulary and sentences for you as parents.

Top